HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 676.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

23
Toen de Spaansche Kolonien in Amerika zich
vrij verklaarden, was de regering niet in de ge-
legenheid hare Marine door vreemdelingen met be-
kwaamheid en moed voorzien, te versterken; maar
A mannen als de Admiraal Lord coonmvn en de
Admiraal BROWN boden zich bij de insurgenten
`T aan, om de pogingen der Spaansche Marine, die
aan de kroon getrouw bleef, te doen mislukken.
­ En hoe vele Fransche en Engelsche avonturiers,
j waaronder zelfs officieren van hoogen rang, heb-
i ben niet bij gelegenheid van die worsteling voor
i de opgestane Koloniën gestreden?
Het is bekend, dat zelfs velen van die vermetele
avonturiers, welke zich te Harderwijk als gemeen
soldaat voor Nederlandsch Oost­Indië kwamen en-
, gageren, hoewel ze in hun land reeds als officieren
i gediend hadden, geen ander doel hadden, dan om
zich in zee van het schip, dat hen overbragt,
meester te maken, ,,par le feu, le fer ou le poi-
son ,” zoo als hunne leus was, en het als dan naar
de Zuid­Amerikaansche insnrgenten te voeren, bij
‘ wien zij een nieuw vaderland zochten.
A Het is waar, hun voornemen, daadwerkelijk be-
proefd, is gelukkig telkens verijdeld geworden; `
doch somtijds ook niet, dan nadat men lien in
eenen bloedigen strijd of worsteling, aan boord
van het schip waarop zij zich bevonden, verslagen,
en bij die gelegenheid tevens ondervonden had,
waartoe zulke mannen, met den wil: ,,1nort ou
victoire" bezield, in staat waren.