HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 719.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

m
. 22 I
lï v
M van het belang der Koloniën. In de vroegere.Ko­
i loniale Marine zijn ook voorbeelden voorgekomen
«v ~ van lieden, die de hun toevertrouwde bodems ge-
j bruikten om hunne hebzucht te bevredigen, in plaats
van gouvernements­dienstpligten te vervullen. Wij K
jj; kunnen niet genoeg afraden, door het ligtvaardig
i opnemen van personen bij eene Koloniale Marine, I
l zich op nieuw aan misbruiken bloot te stellen.
j` l Doch meer nog zou men in verzoeking komen om '
{ vreemdelingen daarvoor in dienst te nemen. Het _l
W laat zich wel denken, dat spoedig van vele kanten
‘ é uit den vreemde personen zich zouden aanbieden, I
' voorzien van voldoende aanbeveling voor het vak
j · der Marine, om in O. I., hun aan te nemen nieuw
E 2 vaderland, hunne fortuin te beproeven, en het valt
te A niet te loochenen, dat de vroegere O. I. Compagnie, .
j en ook het Koloniaal bestuur in latere tijden, na
5 v de overname der Kolonie in 1816, van zulke perso-
j I nen goed gediend is geweest, en velen van hen _
’ zich als trouwhartige en deugdelijk gezèlecrde offi-
# eieren betoond hebben. En toch moeten wij, naar
l . de ervaring van dien tijd, ten ernstigste waarschu­ j i
wen tegen het toebetrouwen van vaartuigen der
A Koloniale Marine aan vreemde officieren.
Men stelle zich niet voor, dat de vreemden,
welke met zooveel bekwaamheid en moed in de
j Koloniën fortuin zoeken, uitsluitend gezind zijn de
1 regering, die hen in dienst neemt, te dienen. Zij
zijn, wanneer de kans gunstig schijnt, evenzeer ge-
.j reed het omgekeerde te doen.
j .l
l v
‘ `
1