HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 731.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

l
’ï gg ï
zou willen opleiden. Van de geboren Nederlan­
ders kozen wij daartoe, gelijk wij hiervoren ge-
zegd hebben, jongelingen uit den gegoeden burger- _ K
en ambaohtsstand; maar zal Holland voortdurend
een voldoend getal dier jongelingen kunnen opleve­ K
ren, die , behalve de geschiktheid te bezitten , ook den
lust gevoelen om bij de Koloniale Marine te dienen?
gl Iioorden wij onlangs nog beweren, dat de dienst W.
in O. I. voor onze zee­ofiioieren afmattend was,
(K en zelfs de tijd van drie jaren als een te lange duur
geacht kon worden, om in O. I. aan boord te ver- j
j blijven, welke constitutie moeten dan wel de Hol- .
I; landsche jongelingen bezitten, bestemd om opgeleid
te worden voor eene Indische Marine, waarin zij
voortdurend dienstpligtig moeten blijven, en met `
Q welker bodems zij eenige jaren achtereen varen
j moeten en station houden op de meest ongezonde
ï vaarwaters, kreeken en rivieren. Dus, behalve de
vereischten, dat de jongeling de geschiktheid en A
lust bezitte om voor de Koloniale Marine opgeleid
l te worden, zal hij dan ook zulk een gelukkig phy-
i siek dienen te hebben, dat hij niet gedeerd kan
i worden in zijne gezondheid bij een langdurig ver-
blijf op kleine vaartuigen in O. I., en niet afgemat
.4 kan worden door de vermoeijenissen van de dienst
langs stranden, in kreeken en op rivieren. Gesteld
nu ook, dat er bij de oprigting uit dien stand,
i welken wij bedoelden, een genoegzaam aantal bruik-
bare jongelingen, voor meergezegde betrekking bij
de O. I. Marine, kon gevonden worden, en dat
(
5
l .
E