HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 667.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

lf)
Deze laatste, door de Nederlandsche Marine
volbragte schitterende operatie, levert een nieuw
bewijs van de gewigtige en vereerende taak, welke j
zij in Oostlndië naar de thans bestaande verorde-
ning te volvoeren heeft. Zij leverde ook een nieuw
bewijs, dat de kaineraadschappelijke band tusschen de
zee­officieren, alsmede tusschen deze en de offi-
cieren der landmagt, niet verloren was geraakt.
h Dat men die banden niet verbreke door, in
welke verhouding ook, weder eene Indische Marine
daar te stellen ; wij vreezen, dat de Nederlandsche
Marine daardoor tot eenen staat van werkeloosheid
zou gebragt worden, die den officier, welke niet
lust en ijver zijn Vorst en Vaderland dient, wel~
dra hinderlijk zou worden.
De natie stelt hoogen prijs op hare Marine, doch
men houde wel in ’t oog, dat die belangstelling
I l voor een groot deel gegrond is op de verwachting,
dat onze Marine in Oost- en VVest­lndië, het Neder-
landsch Gouvernements-gezag niet alleen zal hand-
haven, doch ook Hollands belangen in die koloniën,
_ zoover de navale magt daartoe dienen kan, zal be-
waken en beschermen. Dat is de roeping van de
Nederlandsche Marine, en zij kan bij hare tegen-
woordige zainenstelling daaraan beantwoorden. lVij
deelen niet den twijfel, deswege onlangs kenbaar
gemaakt met de bewering, ,,dat het meer dan tijd
is om haar eene zoodanige zamenstelling te geven.”
VVij moeten terugkomen op het personeel, het-
welk men tot officieren voor de Koloniale Marine
I 2%-
E;