HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 679.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

17
deelen, die de Europesche magten daarmede be-
haald hebben. Thans zal de handel en de scheep-
vaart van ons Vaderland, zonder eenige aanspraak
van regt, zich moeten tevreden stellen met de al dan
niet, zelfs gedeeltelijke, vergunning, welke Engeland
haar zal gelieven toe te kennen in het gebruik
. maken van de voorregten welke China bij vredes-
_ tractaat heeft moeten toestaan.
Wij meenen in dat alles eene les te zien, om niet
onwankelbaar te gelooven, dat de meerdere uit-
· breiding onzer Zeemagt juist noodzakelijk is om
daarmede in tijd van oorlog de eene of andere
partij, naar dat ons politiek belang zulks mede-
brengt, te seconderen. Zoo wij daartoe te eeniger
tijd aangezocht worden, betwijfelen wij of het im-
mer zijn zal bij gelegenheden als die, welke zich
i voorgedaan hebben met den laatsten Chineschen
oorlog; doch wij betwijfelen niet of het geschieden
zou bij gelegenheden als die van den jare 1704,
toen Gibraltar door de vereenigde Staatsche en En-
gelsche vloten van de Spanjaarden veroverd werd.
i · Welke nieuwe politieke toestanden er door den
tijd kunnen ontstaan, kan men niet vooraf weten, en
dus daarvoor geene berekeningen maken. Doch naar
· de thans bestaande zouden wij de Nederlandsche
zee­officieren durven afraden zich voor het tegen-
· _ i woordige illusiën te maken van eenige kans die zij
' zouden hebben, om gecombineerd met de navale
ï magt van eene of andere zeemogendheid in zee
tegenover eene vijandelijke vloot te komen. Zij
2