HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 715.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

I lö
kraohton van onzo vloot, wol voor oon godoolto wor-
koloos zijn goblovon, waardoor in do naloijhoid van
China oono rosorvo van navalo magt aanwozig bloot`,
dio, gowis vool hulp had kunnon aanbrongon bij
i don voroisohton krachtigon dwang, wolko do Engol­
scho lV[arino vorpligt is gowoost op moor dan één
lj torroin van oorlog jogons do Chinozon voortdurond .
to handhavon. Maar hoozoor do strijdkraohton van _
Engoland, zoowol to vvator als to land, to golijkortijd
_ ook ingospannon blovon tot hot dompon van don
· A ornstigon opstand in Bongalon, hot schijnt nogtans
1 goono bohoofto to hobbon govoold, on1 togon China
is do in do nabijlioid aanvvozigo hulp van zijn oudston
‘ bondgonoot, zooals hot Holland golioft to noomon,
in to roopon. Hunno oxpoditiën tot vorstorking hun-
nor zoomagt kwamon stoods gorogold van hot vor-
afgologon Groot­Brittannië opzotton. .
Engoland hooft, zoo vool wij woton, niot hot goring­
sto blijk van oonig vorlangon to konnon gogovon, dat
ook Holland dool namo aan don oorlog togon China.
l VV as or van hunnon kant oonigo aanvraag govvoost,
i' om mot onzo in O!. I. aanwozigo loosohikbaro oor- ` -
° logsohopon do strijdmagt togon China to vorstor­
kon, wij goloovon, dat hot ditmaal in hot bolang
` ' van Nodorland waro gowoost, dio aanvraag zoo ruim .
jj mogolijk to boantvvoordon. Immors, haddon onzo
oorlogschopon dool mogon nomon aan do krijgs­ ­ j
oporatiën in do vvatoron van China, vvaarmodo do ‘
·l thans bostaando vrodo mot China bovoohton is, wij 2
E zoudon oonig rogt hobbon op hot aandool dor voor-
I
l.
E
IE
‘· .