HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 692.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB


vraag: of het wel in ons belang zijn zal, dat de
Nederlandsche Marine, op welke wijze ook, immer
gewikkeld worde in de oorlogen ter zee der groote
mogendheden, niet onwankelbaar toestemmend be-
W antwoord worden. `
De oorlog, welke de Engelschen tegen het in
I opstand gekomen Hindostan hebben moeten voeren,
heeft welligt aanleiding gegeven , dat aan onze Oost-
i Indische landmagt in den laatsten tijd meer dan ge-
‘ wone versterking is toegezonden. Om gelijke reden
is misschien het aldaar gestationneerde getal oorlog- ·
schepen vermeerderd geweest, -- eene voorzorg, om
in O. I. rust en orde te handhaven, welke onze
natie gewis met welgevallen zal opgemerkt hebben,
dewijl het genoeg bekend is, welken invloed reeds
van ouds de Mohammedaansche priesters op de
· vorsten van hun geloof in den Indischen Archipel
kunnen uitoefenen, en dat hunne missiën van Mekka
bij die vorsten dikwijls onrustbarende gevolgen
voor het Nederlandschlndisch bestuur opleverden.
Evenwel zeer gelukkig heeft men in onze Indische
, bezittingen niet kunnen ontwaren, dat die geest van
opstand, welke thans de volken van Bengalen be-
zielt, ook in den Aziatischen Archipel eenige zucht
tot onrustbarend verzet tegen het Nederlandsche ge-
zag had doen op komen 1). Gevolgelijk kunnen mis-
schien de naar O. I. gezondene vermeerderde strijd-
1) Ten ware, (waarvoor Nederland belioed moge blijven!) de
· onlusten op Sumatra en op Java, waarvan de nieuwsbladen thans
V melding maken, daarvan ecnig verschijnsel opleverden.
s
l