HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 714.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

_
[ l L
ratiën, door de Indische Zeemagt uit te voeren,
en die toch zelden anders, dan door beleid en moed
volbragt kunnen worden, waarom de gunstige resul-
1 taten dan ook altoos tot lof en eer van het daartoe
i dienende personeel moeten strekken. Daarom her- ,
halen wij: laat er nimmer in O. I. eene Zeemagt,
afgescheiden van de Ned. Marine, bestaan. i
Men heeft wel eens beweerd, dat groote mogend­ _
heden, wanneer zij in oorlog komen, minder onver-
schillig zouden denken omtrent eene alliantie met
Nederland, wanneer wij eene Marine bezaten, die
j; door een tal van wel gewapende oorlogschepen, ge-
, oefende Officieren en volledige bemanning, een groot
overwigt zou kunnen daarstellen aan den kant, waar-
mede zij verbonden was. `Nij willen dit niet tegen-
spreken, want de geschiedenis leert ons zulks,
` hoofdzakelijk in den tijd der regering van Koningin ‘
ANNA van Engeland. Menig schitterend resultaat heeft
de Engelsche vloot toen bevochten, omdat zij gese-
condeerd werd door de Nederlandsche, toen Staat-
sche Zeevloot genaamd; maar ook die feiten leveren
3 bewijzen van de weinige voldoening, welke Holland »
toen ter tijd gehad heeft voor de offers van uitrus-
ting dier vloten en verlies van kundige en bekwame
Ji Officieren en manschappen, ten beste van zijne
bondgenooten, de Engclsohen. Men leze dienaan-
,« gaande de geschiedenis van het Nederlandsche Zee- _
wezen, door Mr. J. c. nn JONGE, lic deel, Sc stuk,
" blz. 300, waar hij van de ondankbaarheid der Brit- -
[ ten gewaagt. Daarom kan, naar ons inzien, de i ,
s
jj l
li