HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 698.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

· 1:5
‘ mogelijk werd het daarom te dier tijd niet nood-
zakelijk geoordeeld, aan de Nederlandsche Marine
eene meerdere uitbreiding te geven.
' i Toen nu later de Koloniale Marine bij de Nederland-
sche werd ingelijfd, kwam er weder een ruimer veld
van meer gewaardeerde dienstbetrekkingen open `
_ · voor de Nederlandsche Officieren, en zij, die reeds
vele jaren in den rang van Luitenant lc klasse en
· Luitenant 2° klasse gediend hadden, aanvaardden
het kommandement over de schepen en vaartuigen,
vroeger tot de Koloniale en thans tot de Neder-
I landsche Marine behoorende. Velen hebben daar-
E mede de lauweren behaald, waarvan thans mogelijk
­. ‘ nog eenigen de teekenen op hunne borst dragen.
` Zal men nu weder eene Oost-Indische Marine daar-
stellen, die zich welligt meer in aanzien en magt
zal verheffen, dan waartoe zij vroeger gekomen was?
i want de geest des tijds brengt het mede, dat elk-
‘ U " een, meer dan vroeger, geneigd is zich boven zijnen
stand te verheffen, - en waarom dus ook niet de
eenmaal weder gecreëerde Indische Marine? _
a' De Officieren van de Nederlandsche Marine wen- K
­ sehen over het algemeen onze Marine hooger op-
gevoerd te zien ,_ doch wat zal dan hare taak zijn,
j­ als zij slechts eskadersgewijs vaart, en zich in de
. I Indiën-geene omstandigheden voordoen , waarbij juist
_ hare strijders tej pas kunnen komen. --- VVij geloo-
· ‘ ven/niet, dat het onze Nederlandsche Zee-Officieren
op den duur welgevallig zou zijn, toeschouwers te
_ blijven bij die zoogenaamde inwendige politie­ope­