HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 732.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

j,
f l2 ·
j .
het een voorregt is bij eene groote zeemogendheid ‘
j te dienen." Doch zij`, die dit beweren, zien voorbij
de voorkomende geschikte gelegenheden bij die
l, groote mogendheden, om een groot gedeelte van `
_ die ontzaggelijke vloten weder te ontwapenen, waar-
H i mede dikwijls niet lang gedraaid wordt, en waar-
door eene menigte van Officieren op non-activiteit _ ·
' geraken, die aldus jaren lang blijven rondwande-
len, zonder hoop op bevordering bij hun korps. ‘
Er hebben zoodanige tijden voor de Engelsche
lvlarineïübestaan, die menig Zee-Officier ten laatste
lg zijn geduld deed verliezen met het loopen in eens
anders weg (Idling in an other man’s way), zoo als E
i zij zich uitdrukten, waarom velen hunner zich aan- · ­ ‘
_ boden ter koopvaart, bij de paketdienst, of ook wel `
j voor ,,Li/QC cowwczrzlgx .scrvz`ce." Ook in zulke omstandig-
heden hebben Officieren van de Nederlandsche Ma-
rine verkeerd, toen de behoefte tot het van Holland i
r uitrusten van oorlogsbodems veel minder geoordeeld ‘ i "
werd, wegens het aanzien, hetwelk reeds de Koloniale
_ Marine had erlangd. Haar personeel bevatte toen Of-
ficieren zelfs tot den rang van Kapitein ter Zee. Be- gj
halve het wachtschip voor Batavia en dat voor Son- ·
rabaya, hield zij vijf driemastschepen in de vaart, als:
Q het linieschip de Jlfczssaa, tot hulk gemaakt en voor- >­
l zien van eene batterij van 30-ponders; de korvetten
de [Ms en de Venus, de Zwalzaw en de Dispaácá (de _
twee laatsten van de Engelschen aangekocht), bene- -
vens eenige brikken en schoeners, behalve de overige
j kleine vaartuigen, tot hare gewapende inagt. En
l
.
ii ' _