HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 701.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

ll
overgegaan worden, wanneer weder de Nederland-
` sche Marine afgescheiden is van eene op nieuw
· ` . georganiseerde Indische gewapende Zeemagt. Vi/`ij
meenen het strijdige, dat daarin gelegen is, door
het volgende nader te kunnen verklaren:
` Zeemogendheden van den 1**** rang vinden zich
" in de noodzakelijkheid steeds eene formidable Ma-
rine georganiseerd te houden, deels om hun gezag
tegenover andere mogendheden van gelijken rang
te handhaven, deels om hun overwigt op mindere
i te behouden. worden niet zelden gedrongen, bij
het volharden in hun politiek stelsel, hunne diploma-
tische zendingen door eene vloot van wél gewapende
bodems te doen geleiden. Zulke mogendheden moe-
ten vloten uitzenden naar verschillende gewesten van
den aardbol, om ontzag te verwekken tegen schennis
van volkenregten en tractaten ; en eindelijk, om aan-
· _ slagen tegen het groot politiek belang te kunnen
afweren, deze door bedreigingen te beletten en des
t noods door geweld magteloos te maken. -­ Al die
` bemoeijingen moeten groote zeemogendheden dik- j
xi, wijls tegen wil en dank volhouden, tegelijk met j
groote inspanning bij hunne diplomatie en veelal i
bezwarende geldelijke opofïeringen voor de natie.
4 _ Het is waar, de gevolgen daarvan brengen soms
schitterende wapenfeiten ter zee mede, welke zee-
mogendheden van minderen rang, die buiten alle
zulke aangelegenheden blijven, nimmer kunnen ten
deel vallen, waarom het beweren van sommige onzer ,
._ ` zeer gezèleerde Officiercn niet zonder grond is, ,,dat
t S
[
. nl