HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 693.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

9
Wij zullen de gronden van dit ons zoo ernstig al-
raden straks doen voorkomen.
Als het dus onwaarschijnlijk is, dat 1nen uit den
hoogeren stand geschikte jongelingen zal vinde11,
` die voor de Koloniale Marine opgeleid kunnen wor-
den, dan zal men, om bij Nederlanders te blijven,
’ tot eene andere klasse moeten afdalen, doch niet
lager dan die van den gegoeden burger- en van
V den eerzamen ambachtss-tand. Bij deze vindt men
dikwijls zonen, bezield met echt Vaderlandsche
, deugden, die hunnen schooltijd leerzaam en ijverig
i hebben doorgebragt en daarom reeds ter markt
kunnen komen met eenige wetenschap, dienstig om
voor eene militaire Marine opgeleid te worden.
. Willemsoo1·d kunnen de ouders niet bekostigen, en
toch, de jongen wil niet, hetzij op het kantoor of
in den winkel of aan de werkplaats zijnen weg door
het leven maken, maar ter zee dienen., Dezulken
_ mogen wij wenschen dat ten allen tijde voor de
, " Marine worden opgeleid.
li Eenmaal aangenomen, dat bij de Koloniale Marino l
_ , een vast korps Ofiicieren zal bestaan, dan is het na- l
° tuurlijk, dat dusdanige jongelingen, als laatst aange-
In duid zijn, ook ambitie zullen gevoelen, om daarbij
in rang op te klimmen en in hunne waarde 'erkend
f te worden naar de mérites, waarvan zij zich zelve
i i bewust zijn. Ziedaar dan weder kwetsbare verhou-
dingen tusschen de Nederlandsche en de Indische j
' Marine, en die de zoo hoogst noodzakelijke overeen-
stemming moeijelijk, ja, onmogelijk zouden maken.
1
U