HomeNederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 736.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 50.25 MB

8
welke duidelijk als zoodanig bekend staan. Welke
` waardigheid men nu aan die Koloniale Officieren zou
willen toekennen, al ware het beneden die der Offi-
cieren van de Nederlandsche Marine, men zal toch
ll altijd hunne waarde en hunnen rang van te veel gevvigt i
achten, om niet te verlangen dat hun personeel uit
Nederlanders besta. En welke klasse van Nederlan- i
ders kunnen nu voor het personeel der Oflieieren bij
gj ` de Koloniale Marine opgeleid worden? J ongelingen V
al uit den hoogeren stand, die ter zee willen dienen,
iï verlangen wél hunne carrière te maken bij de Neder- Q
;=_ landsohe Marine, die schepen eskadersgevvijs als strij­ i
ders naar Oost­Indië of naar elders zendt, doch niet
jj bij de Koloniale Marine, uitsluitend bestemd om
met kleinere vaartuigen rond te kruissen langs de
j kusten en stranden van den Archipel, en te varen
op de rivieren en andere binnenwaters of daarop
lï gestationneerd te blijven, en alzoo eene afmattende
; dienst door te staan. Voor jongelingen uit dien _
stand, die men, wegens hun verdorven aard, tot in
i niets deugdelijks heeft kunnen opleiden, en, om er `
zich van te kunnen ontdoen, ten laatste het zeegat _ ,
uitvvenseht, doch niet geplaatst kan krijgen op het °
l Instituut der Marine, ­~ voor die zal 1nen Welligt ll
de Koloniale Marine in het oog kunnen hebben, als g
g laatste middel om niet op eene onteerende wijze van
hen ontslagen te worden. Doch vvij moeten ten K
jl hoogste afraden om zoodanige personen van ouders,
" hoewel tot den meest aanzienlijken stand behoo­ '
j rende, immer voor de Koloniale Marine op te nemen.
j.
l
l