HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 9

JPEG (Deze pagina), 562.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

A 7
bij de zeemagt en een burgerlük Geneesheer. Bij gebleken
ongeschiktheid voor de dienst bü de zeemagt weigert de
i Minister van Marine de toelating tot het examen.
j Art. 11.
· Het examen wordt gehouden door eene Commissie, jaar-
lüks door den Minister van Marine te benoemen.
De leden der Commissie, die een ambts·eed gedaan heb-
ben, nemen het examen af`, op den eed b§ den aanvang ‘
hunner bediening gedaan , daar door verklarende » dat zij
» bij het opmaken van het proces-verbaal, houdende de
» rangschikking der geëxamineerden, naar de mate van ieders
, » kundigheden, met een goed geweten , eerlük en onpartü dig
» zullen te werk gaan".
Geen ambts­eed gedaan hebbende, leggen zij vóór het hou-
den van het examen , de gemelde verklaring af', bü plegti-
gen eede, in handen van den Minister van Marine.
Van die verklaring en eedsaflegging wordt in het pro-
ces­verbaal melding gemaakt. De aspiranten die het
examen behoorlük hebben afgelegd, en in het door de
Commissie opgemaakt proces­verbaal geene hoogere nom-
mers hebben dan het bepaald getal, worden als Adelborsten
der 3de klasse op het Instituut aangenomen.
Art. 12.
Voor driejarige opleiding aan het Instituut wordt duizend
gulden betaald, in zes termijnen:
, na de opneming op den eersten Maandag in October t 250
. op den volgenden lsten April ....... 200
» » » lsten Maandag in October . 200
n n u iSt(3l'l A.pl`il. . . . . . .
M s U lsten Maandag in October . 100
‘ n n 77 ISEGII Apl‘1l. . . .... 100