HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 8

JPEG (Deze pagina), 547.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

l · f
l
I
j •
0
l' b. kennis van de ronden der Nederlandsche, Fransche
al g .
en Engelsche talen. Hierdoor wordt verstaan het maken
’ van een opstel in het Nederlandsch en het vertalen van j
?, een gemakkelük opstel in het Fransch of` Engelscb zonder
l= grove taal- of stijlfouten;
ii
ll c. kennis van de gewigtigste tijdperken en gebeurte­ `
;_ nissen der Vaderlandsche en der Algemeene geschiedenis;
Il . . ..
lj d. kennis van de beg1nselen der aardrijkskunde;
e. de rekenkunde, hieronder is begrepen de leer der
evenredigheden en der gewone en tiendeelige breuken met
toepassing op het metrieke stelsel. ,
Alleen bedrevenheid in de toepassing der rekenkunde op
jg het dagelijkscbe leven zal, als er meer aspiranten dan plaat-
jj sen zün , bij overigens gelüke kundigheden, invloed op het
L nomxner der rangschikking en dus op de toelating hebben.
. Art. 9.
ik Het examen wordt geweigerd aan:
a. die op den eersten Januarij van het jaar, waarin de
aanneming wordt gevraagd, den ouderdom van dertien jaar
jl niet hebben bereikt of hun zestiende jaar zün ingetreden.
b. die geen Nederlanders zün. l
ll
' Aan j ongelingen , die geen Nederlanders zijn, kan, bü wüze 1
lj van bijzondere vergunning, het genot van het onderwijs aan '
g het Instituut door den Koning worden toegestaan. ·
Art. io.
je
Vóór den aanvang van het examen worden de opgeroe-
A pen jongelingen geneeskundig onderzocht door eene Corn mis-
; sie van drie leden, zijnde twee Ofiieieren van gezondheid .