HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 7

JPEG (Deze pagina), 485.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

{
· ., T
Z) ·g
rxïï. G.
ln de maand Mei wordt, bn aankondiging in de ,S’£<¢a£.v··
Courant, kennis gegeven van het getal der te plaatsen
Adelborsten en der voorwaarden van aanneming.
. Art. 7.
. Ouders of vooeden, die verlaneen, dat hunne zonen of
C D
pupillen in dat jaar worden geplaatst, dienen , in de maand
Junij , een verzoel~:sehril`t in aan den Minister van Marine,
houdende:
ct. naam, voornaam, beroep, woonplaats en geboorte-
plaats der ouders ot" voogden:
b. de godsdienstige gezindheid, waartoe de jongeling
behoort ;
c. indien er, blükens de gedane aankondiging, ook
voor het korps Mariniers of den Scheepsbouw plaatsen zijn ,
aanwüzing, of` een dezer vakken gevraagd wordt;
d. de belofte van stipte voldoening aan de bepalingen
van dit Reglement.
BQ het verzoekschrift wordt overgelegd:
a. de geboorte-acte van den jongeling;
. ` b. eene verklaring, dat hij gevaccineerd is of de kinder-
pokken heeft gehad , door eenen bevoegden geneesheer at­~
3 gegeven.
j Art. 8.
In de maand Julij wordt in de Staats­C'ozmm£ het noo··
dige bekend gemaakt, aangaande den tijd en de plaats van
het te houden examen, en de vereisehte knndigheden, be-
: staande in:
rz. het schrijven van eene goede hand;
F