HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 5

JPEG (Deze pagina), 456.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

` E A» . §
, , Q
R E G L E M E N T ·
l VOOR HET A
EK.@NHNKLH§E§. HN§ä“Hlï‘lJlJ’li‘ W@®R EE REARHNE
‘ TE
. WILLEMSCCBD.
ALGEMEENE BEPALINGEN.
Art. 1. _ l
I De inrigting van 0Dd€1‘WüS voor Adelborsten te Willemsoord E
draagt den naam van » HET KONINKLIJIQ INSTITUUT VOOR
DE MARINE,’, en is bestemd ter opleiding van jongelingen
` tot Officieren bü de Marine en bü het Korps Mariniers en
tot Ingenieurs van scheepsbouw. Het is geplaatst aan boord
van het waehtschip te WilZ@7H8007‘CZ.
Art. 2.
Een Hoof'd·()fücier der Marine is Kommandant van het l
Instituut en van het wachtsehip. Alle militaire en bur-
gerlijke onderwüzers, ambtenaren en bedienden, aan het
Instituut verbonden, zün verpligt zijne bevelen te gehoor« _
zamen.