HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 19

JPEG (Deze pagina), 595.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

l
I I T
‘ het eind­examen hebben afgelegd, worden door den Koning
tot Adelborsten der lste klasse benoemd , vóór die van Vil­
p lemsoord, en dus in de ranglijst boven deze geplaatst.
`_ Art. 33.
el De Adelborsten voor de Mariniers van het derde studiejaar
I aan de Academie te Bredapworden op den 1stenMaandag
3 in October aanstaande als Adelborsten der 2de klasse
aan het Instituut oveigeplaatst, en na verloop van een jaar
tot het examen als 2de Luitenant bü het korps lIarin_iers
toegelaten. Dat examen niet behoorlijk aileggende, kun- ‘
j nen zij nog een jaar als Adelborst der 2de klasse aan het
I Instituut blüven; dan weder niet voldoende, worden zij
j ontslagen.
Art. 34.
De Adelborsten voor den Scheepsbouw van het derde stu-
d diejaar aan de Academie te Breda, worden bevorderd tot
‘ _ Assistent bij den Scheepsbouw op de Rijks werven; die van
. het tweede studiejaar worden in de 1ste afdeeling en die
van het eerste studiejaar in de 2de afdeeling aan het
ï Instituut overgeplaatst. Alles op den eersten Maandag in
p October aanstaande, en onder voorwaarde dat zij de be-
paalde overgangs­examens behoorlijk afleggen.
Daaraan niet voldoende , komen die van het derde stu-
diejaar in de lste, die van het tweede studiejaar in de
A 2de en die van het eerste studiejaar in de 3de Afdeeling,
aan het Instituut.
l Aa. ss.
De ouders of voogden der Adelborsten, die van de Aca-
; demie te Breda naar het Instituut overgaan , kunnen tot geene
j hoogere geldelijke bijdragen aan het Instituut verpligt wor-
den , dan waarop zij te Breda moesten rekenen. De bepalingen
van dit Reglement zijn op die overgeplaatste Adelborsten
Q van toepassing.
)
5
il