HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 16

JPEG (Deze pagina), 501.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

I
V
1
,l4~
T An. 23.
. Overtreding of veronachtzaming der reglementen, bepa-
lingen of orders, gegeven door den Kommandant, door
den eersten Officier van het wachtschip, of door de Offi-
[ eieren of Ambtenaren met het geven van onderwüs of het
;;‘ toezigt belast, verkeerde of slechte handelingen, gedrag l
tegen de ondergeschiktheid ot` pligtverzuim, wordt gestraft
Tl met:
a. verklaring van ontevredenheid van den Kommandant;
l .
E
b. ontneming der als belooning geschonken onderschei- _
{Q dings-teekens; l
il `
g c. straf­exercitie; A
g d. scheeps­arrest;
sl .
e. kamer­arrest;
l.
{ f. provoost.
4 Art. 24.
Q Al deze belooningen en straiïen worden door den Kom-
mandant of in zünen naam gegeven of opgelegd: van alles _
wordt naauwkeurige aanteekening gehouden.
ll Art. 25. . C
Verwijdering wordt bevolen door den Minister van Marine
wegens onverbeterlijk slecht gedrag. zedenbederf oï` on-
il deugden gevaarlijk voor anderen , of misdrä ven van ernstigen
lk aard, na ingewonnen berigt van den Raad van Bestuur.
4 Indien het gedrag van eenen Adelborst aanleiding geelt om ·
_ te vooronderstellen, dat het tijdstip nadert, waarop zijne
, verwijdering zal worden bevolen, geeft de Kommandant
ä kennis aan de daarbü belanghebbende ouders of voegden.