HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 13

JPEG (Deze pagina), 635.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

. ll
_ _ eersten Maandag in October, is er groot verlof en zün de
lessen gestaakt.
Van Donderdag vóór tot en met Woensdag na Paschen
‘ wordt klein verlof gegeven door den Kommandant, op ver-
zoek der ouders of voogden. Ook gedurende deze dagen
worden de lessen, geheel of gedeeltelük, terbeoordeeling
t` van den Raad van Bestuur, gestaakt.
ll? Buitendien kan de Kommandant verlof verleenen alleen
’ in büzondere gevallen , of om buitengewone redenen.
Geen Adelborst vertrekt met verlof vóór dat het noodige ‘
‘ reisgeld bij den Officier van administratie gestort en hem
ij bij zün vertrek ter hand gesteld is.
l
BEVORDERING.
v
lj . An. is.
Vóór het einde van het eerste studiejaar leggen de
Adelborsten der 3de klasse, 3de afdeeling, een examen
af`; daaraan voldoende, gaan zij over in de 2de afdee-
r ling. Evenzoo aan het einde van het tweede studiejaar,
y en zü gaan over in de lste afdeeling en worden bevor-
, derd tot Adelborst der 2de klasse. Evenzoo aan het einde
van het derde studiejaar, en zij worden door den Koning
benoemd tot Adelborst der 1ste klasse op de oorlogsohepen
E en door den Minister van Marine tot kadet­se1jant bij
het korps.Mariniers , of tot assistent bij den Scheepsbouw
op de Rüks werven. Elk dezer beide laatsten geniet een
traktement van vtyf ïzonderd gulden.
Na verloop van een jaar worden de kadets-serjant,
en van twee jaren de assistenten bij den Scheepsbouw op
de Rijks werven, mits voldoende aan het dan af te leggen
examen, door den Koning tot tweeden Luitenant bü de Mari­·
niers of tot Aspirant Ingenieur van Scheepsbouw benoemd.
Bij dat examen niet geschikt bevonden kunnen zij nog
een jaar kadet­serjant of assistent bü den Scheepsbouw
op de Rüks werven blüven, daarna weder niet voldoende,
worden zü uit de dienst ontslagen.