HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 12

JPEG (Deze pagina), 569.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

zi ,
rl
F, .
Qït 10 _
g I •
PRACTISCHE STUDIEN. l
vz. tuigen, splitsen en knoopen;
1,, 0. roeijen en omgaan met sloepen;
ft p. scheepsqnanoeuvres;
q. artillerie- en inf`anterie·exercitien;
r. schermen en zwemmen, dansen en gymnastie; •
ll
.s. de Adelborsten der 3de klasse, 2de afdeeling voorde _
Marine, kruisen, gedurende de maand Augustus, die der J
l` 2de klasse , 1ste afdeeling, gedurende de maanden Junij en Y
i, Juli` aan boord van het exercitie­vaartui in de Zuiderzee.
ll J .
? Voor de Adelborsten voor het korps Mar1n1ers en voor den C
Scheepsbouw wordt zoodanige wüziging of vermeerdering
, van lessen door den Minister van Marine vastgesteld,als if ‘
blüken zal noodig te zün.
§[ De Adelborsten ontvangen godsdienstig onderwijs.--Hun
i_ wordt zooveel mogelük gelegenheid gegeven om les te ne-
. men of zich te oefenen in vakken van smaak, waartoe zü ,_
bijzonderen lust betoonen. ' p
l· V
ll l
Q; Art. 16. ;
* ä
Z
t, De lessen worden verdeeld in drie afdeelingen.
'l .. • (
Jaarlgks wordt eene tabel, houdende verdeelmg der leer- ,|
vakken en der uren over de verschillende afdeelingen en
· Onderwijzers, door den eersten Ofïicier-instructeur, in {
j overleg met de overige Onderwijzers, ontworpen, door
l den Raad van Bestuur voorloopig vastgesteld, en zoo tüdig
je ingezonden, dat de goedkeuring van den Minister van
ti Marine vóór het begin van den volgenden cursus kan zün
verkregen.
i De studiejaren beginnen den eersten Maandag in October.
ar
|‘ Art. 17.
uit
, J aarlüks, van den laatsten Zaturdag in Augustus tot den
,