HomeReglement voor het Koninklijk Instituut voor de marine te WillemsoordPagina 10

JPEG (Deze pagina), 635.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 12.03 MB

le F
E Q
J 2
S S
Fi t
Niets hoegenaamd meer, voor kleeding, voeding, zak­·
i, geld, geneeskundige hulp, of behoeften van onderwijs, i
wordt gedurende de drie eerste jaren ten laste der ouders
jv ., of voegden gebragt. Al deze en verdere uitgaven het
F Instituut betreffende, worden door het Rük gedragen. ,
Hiervan is alleen uitgezonderd, door hen op de eerste _ v
J aanmaning te betalen vergoeding van schade aan Rüks ll
tg eigendom, door de schuld of grove onaehtzaamheid van een I
gl? Adelborst toegebragt, (verwaarloozing van kleeding hier- l
;, onder begrepen) ter beslissing en begroeting van den Raad
van Bestuur. '
In het geval van art. 21 wordt voor het verlengd ver-
, blüf gedurende het eerste en de volgende jaren , per j aar drie
honderd gulden betaald, zonder meer, als hiervoor gezegd,
in twee gelijke termijnen, op den lsten Maandag in Octo­ `
i ber en den lsten April.
J' De Adelborst, voor wien de verschenen termijn niet is
X, betaald, of wiens ouders of voegden aan de bepalingen van .
, dit Reglement niet voldoen, wordt van het Instituut ver-
wijderd.
; Bij overlijden , ontslag , verlaten of verwüdering van het
il Instituut, worden de betaalde termijnen niet geheel of ge-
deeltelük teruggegeven, evenmin als de niet verschenen
worden ingevorderd.
Voor afwezigheid door ziekte of andere oorzaken wordt
geen uitstel van betaling of korting toegestaan.
ONDERWIJS.
Art. 13.
Het getal der Otïieieren of burgerlijke Ambtenaren , aan
J het Instituut geplaatst, benevens hunne traetementeu is ge­·
regeld, zoo als in de tabel, bü dit Reglement gevoegd,
, wordt aangewezen. Voor onderwijs, gegeven door per-
sonen, geene aanstelling bij het Instituut hebbende, wordt
p eene geldelijke belooning toegekend, niet te bovengaande
‘ de sommen op die tabel gesteld.
l