HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 8

JPEG (Deze pagina), 639.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

._ (3 L.
De vierde wraking luidde als volgt:
De aangeklaagde zegt dat: Aangezien de lc Luitenant N. N.
ten deze voorkomende op de lijst van getuigen, door zijne han-
delingen anterieur aan zijne oproeping tot verschijning als ge;
tuige voor dezen llaad, met betrekking tot de aanhangige zaak,
zich als bevooroordeeld en partijdig heeft doen kennen, door
niet alleen mede te teekenen op eene verklaring, welke tot
strekking had, om te dienen als demonstratie tegen den aange-
klaagde, maar ook anderen tot die teekening door bedreigin-
gen te hebben getracht over te halen en door op andere plaat-
sen over de zaak, waarbij de aangeklaagde tegenwoordig was
en waarvoor thans de aangeklaagde teregt staat, op eene on-
juiste en onware wijze te hebben gesproken, en alzoo geene
voldoende waarborgen geeft voor die onpartijdigheid, welke naar
regt en billijkheid een getuige moet bezitten; zoo concludeert
de aangeklaagde, dat het den Raad moge behagen genoemden
lu Luitenant N. N. als getuige niet te hooren.
Amsteodam, 16 Mei 1850.
(was Get.) J. J. Krcnnnnn. I
I
l
De vijfde wraking luidde als volgt:`
De aangeklaagde zegt dat: Aangezien de lc Luitenant N. N.
ten deze voorkomende op de lijst der getuigen, door zijne han- 1
delingen anterieur aan zijne oproeping tot verschijning als ge-
tuige voor dezen llaad, met betrekking tot de aanhangige
zaak, zich als bevooroordeeld en partijdig heeft doen kennen, ;
door niet alleen mede te teekenen op eene verklaring, welke ’
tot strekking had, om te dienen als demonstratie tegen den 1
aangeklaagde, maar ook anderen daartoe heeft trachten over te
halen, en alzoo geene voldoende waarborgen geeft voor die on-
partijdigheid, welke naar regt en billijkheid een getuige moet
bezitten; zoo concludeert de aangeklaagde, dat het den Raad ‘
moge behagen, genoemden 18 Luitenant als getuige niet te
hooren.
Amsterclcmz, 16 Mei 1850.
(was Get.) J. J. Kiennann.