HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 7

JPEG (Deze pagina), 682.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

l
_ 5 ..
verklaring eene demonstratie te doen tegen den tegenwoordigen
aangeklaagde, daar genoemde Majoor zelfs zoo verre gegaan
is, om de onderteekcning van dien brief bij andere Heeren offi-
cieren niet alleen aan te raden, maar zelfs te laten opdringen;
v Aangezien dergelijke handelingen ten duidelijkste aantoo-
nen, dat genoemde Majoor den aangeklaagde is vijandig, en
alzoo niet onbevooroordeeld en onpartijdig kan genoemd worden;
Aangezien ieder regter onpartijdig wezen moet, of in het
tegenovergesteld geval, dient te worden verwijderd;
Zoo Concludeert de aangeklaagde, dat het dezen raad moge
behagen de wraking van den Majoor N. N. als regter in
A deze zaak te verklaren voor wettig en van waarde en mits-
. dien volgens art. 24; en 25 van het Koninklijk besluit van 25
Mei 1829, denzelven regter door eenen andere te doen ver-
j vangen.
§ Amsterdam, 16 Mei 1850.
j (was Get.) J. J. Kronmzan.
I
i welke wraking, bij vonnis van denzelfden dag werd verworpen
j op grond: u dat de redenen van wraking van leden van den _
i «»Schuttersraad, in art. 64 der wet van 11 April 1827, en in
j /« art. 24 en 25 opgenoemd bij Besluit van 25 Mei 1829, ten
/» dezen zijn onbewezen en buiten toepassing? Die regter bleef
j ook na de meêgedeelde conclusie en uitspraak zitting houden
in den Haadlll
i De tweede en derde wraking waren gelijkluidend met de vol-
gende conclusie:
De aangeklaagde zegt dat: Aangezien de Kapitein­Adjudant
N. N. (de 1** Luitenant-Adjudant N. N.) van deze Sehutterij in
zijne betrekking als zoodanig is afhankelijk van den Kolonel-
kommandant dezer Schutterij, aanklager ten deze, en alzoo ge-
noemde Kapitein (Luitenant), zoo met betrekking tot genoemden
aanklager als tot den aangeklaagde, geene voldoende waarborgen
geeft van volstrekte onpartijdigheid; zoo concludeert de aan-
geklaagde, dat het den Raad moge behagen genoemden Kapi-
tein (Luitenant) als getuige niet te hooren.
Amsterdam, 16 Mei 1850.
(was Get.) J. J. KICHERER.