HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 27

JPEG (Deze pagina), 669.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

S E Bw !iB!vdW!>`”`*dv_`Z wwwmwwmwmmmmmmwmm
!
"ï.ï‘ ·
A

Ik heb eene treurige taak geëindigd.
Nederlanders! nu nog een enkel woord tot u gerigt! Her-
innert u de kreten van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap,
uit het naburig ]%·cmkrg)'k opgeheven!
Herinnert u de echo van dien kreet in ons dierbaar vader-
Herinnert u den gruwel der verwoesting, Gode zij dank!
om ­- maar niet bij en onder ons!
Maar herinnert u ook het smeulend vuur in ons vaderland!
De volkeren voerden strijd tegen de Koninklijke inagt, waan-
den zich m0ncZig,_ ontwassen aan den leidband hunner rege-
’ ringen. Men riep: Bij het volk is het oppergezag, het volk is
r Souverein! Men wilde het gezag van den glans des konings-
j I zetels doen afdalen tot het volk.
T De Leidsche Hoogleeraar Thorbecke riep u toe: Grond-
wets7zerzz`em`ng J Wiçjheicll Het volk drong de regering. De
Koning wilde zijne onderdanen een treffend blijk geven van
liefde en toegevendheid .... De Grondwet werd herzien .... De
Hoogleeraar Thorbecke ontving de portefeuille van Binnen-
landsche Zaken!
Met gespannen verwachting was ieders oog op Z. Excel!.
geslagen, en - werd het geduld der Natie al gerekt, Z. Excel!.
. riep u toe: Wacht op mijne cZc¢cZe·a.'
- Die daden moesten toc!1 de blijken dragen van vrijzinnig­
heid, van liefde voor regt en vrijheid.
Gij kent ze die daden ....
Bij sonnnige dier daden mogen politieke beschouwingen den
_ Minister geleid hebben, hier, bij het ontslag van den Kapitein li.
Kichcrer, niet. '
Hier is het verkregen regt eens burgers, door de Wet ver-
zekerd, verkort! Hier is aan een vonnis de uitvoering, zoo
niet onmogelijk gemaakt, toch geweigerd. Hier is de vrijheid,
door de Wet gewaarborgd, beleedigd.
Medeburgers! het leere u, om niet onbedachtzaain de roep-
stem te volgen van hen, die u noodig hebben als werktuig
hunner verheiïing, als ladder tot de hoogte, die zij door u
wenschen te bereiken!
De leering is hard, .... maar kan nuttig zijn!
xii;.
Amsterclam 14 Oct. 1850.
.... -.-
Leie