HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 26

JPEG (Deze pagina), 629.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

O !
fi
I -- 26 -
heden te worden geroepen, en mijne zaken te moeten verzui-
men, daar u mij dit even goed schriftelijk had kunnen mel-
den, als u mij schriftelijk hier heeft ontboden."
De Kolonel. xx Ik vond deze wijze van handelen fatsoenlijker,
` bovendien ik verkoos z0o."
l De L2lfl.·1;0Z072.GZ. 1/ Mijnheer Kieherer, ik heb met leed-
wezen uwe insubordinatie vernomen, gij zijt een knap en kun-
dig oiiieier, en daarom betreur ik deze zaak."
De Kclpzïem. xl Overste! permitteer mij de aanmerking, dat
I u de zaak slechts van eene zijde heeft gehoord, intusschen,
uwe betuiging van leedwezen over het gebeurde treft mij, en
ik verklaar u, dat het mij des te meer leed doet, daar het [
` u spijt, wien ik de meeste achting toedraag." H
Daarop wijdde de Kolonel op nieuw uit over het gebeurde, ;
waarna hij mij zeide, niets meer te zeggen te hebben; en ik
vertrok.
Vanneer men nu dit gesprek in verband beschouwt met den
boven meêgedeelden brief, dan kan men oordeelen, over de be-
zoeken van den Kolonel bij den Heer Thorbecke.
, Eeuige dagen later werd ons het Koninklijk Besluit van 4
October jl., (men merke op, dat de Missive van den Minister
ook van 4 Oct. was!) N°. 47 bekend, waarbij »
Zgne Mcqesteil J. J Kiekerer ontsloeg als Ifapzlein by cle "
, clienslcloencle Sekzatterqï van Amsterdam.
F Ik heb het Huis van Oranje lief! Ik heb den Koning trouw
" gezworen, en zal dien eed houden!
Voor mij zijn de belangen van Neclerlcmcl en die van het ,
Slamlzuis dat ons regeert één!
r Mijne vaderen streden onder de banier van Oranje!
, Onder die banier sneuvelden er! Hunne harten hebben voor
( het Huis van Oranje geslagen!
. Hun zoon heeft die liefde voor onzen Nassausehen Ko-
ningstroon geërfd!
* ' Daarom betreur ik ’s Konings besluit!
Met dat gevoel werd het bekende Adres aan Zijne Majesteit
onzen steeds geëerbiedigden Koning opgesteld!
i