HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 25

JPEG (Deze pagina), 643.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

nontbieden, maar alleen, om mij, kort af, zijn voornemen ken-
rr baar te maken, dat hij mij zou aanklagen, - niets meer;
«» terwijl ik, or Mimi: mm verklaar, dat er niet het minste ge-
rl rept is, van eene mogelijke verzoening, of verontsohuldiging- ig
Y /« van welke zijde ook.
z I, Ten andere moet ik Uwe Exc. de verklaring afleggen, dat
g zi ik op geene andere wijze, mijn regt wil gehandhaafd hebben,
j ri dan door en volgens de Wet, dat ik wel, ten behoeve van
J ir anderen, mij niet verzet heb, tegen eene afdoening der zaak,
, ri buiten de Wet om, maar dat ik nu, na de ontvangen mede-
j r/deeling der wapens, waarmede mijne tegenpartij mij bestrijdt,
’ H de executie vorder van het vonnis der Gedeputeerden, daar ik
u mij van nu af aan, niet meer, over mijn gedrag zal verant-
ll woorden, als geheel overbodig, maar zal blijven aandringen
j ll op regtverkrijging.
«« Ik heb de eer, mij met den meesten eerbied, te noemen
l u Amsterdam, 5 Oct. l850."
Q «»Uwer Exc. Onderdanigen Dienaar
j (was get.) J. J. K1oHnnnR."
* ;=.q'
De Heer Kicherer verzoekt mij volgend relaas van het
bedoelde onderhoud openbaar te maken:
Aan het Bureau der Scliutterij ontboden, vond de Heer
Kicherer den Kolonel J. Staats Boonen en den Luit.-
Kolonel J. Melvil.
De Kolonel. uKapitein, ik heb u hier laten komen, om u
te zeggen, dat er eene aanklagte tegen u voor den Sehutters-
,· raad gereed is."
l De Kapizfein. rr Kolonel, mag ik die lezen ?"
De Kolonel. rr Neen, dat behoeft niet, gij zult die later wel
_ hooren."
De Kapitein. ix Kolonel, ik vroeg het, om daarnaar mijne
j defensie in te rigten."
l Herhaaldc weigering.
De Kapitein. rr Heeft u nog iets, Kolonel?"
De Kolonel. ir Neen, dit alleen wilde ik u zeggen."
§ De Kapitein. rx Maar, Kolonel, veroorloof mij de aanmerking,
dat ik het onheusch vind, om daarvoor van mijne werkzaam-

ä
i tr
l