HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 22

JPEG (Deze pagina), 592.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

V -- 22 -
rer in zijne eer werd hersteld, door de executie van het von-
nis van Gedeputeerden. Z. Exe. had nogthans den Kapitein
beloofd, den Heer J. Staats Boonen te zullen schrijven,
en trachten dien Heer over te halen, om zich met dat gedane
voorstel te verccnigen.
Nu begreep dus de Heer Ki ehcrcr, van welke zijde de wind
‘ woei, de Kolonel J. Staats Boonen was de persoon, die ,
. de executie tegen hield, de Kolonel drong bij den Minister
aan, op ter zijde schuiving van het verkregen vonnis in
h appel; - de K0l0nel... die na de gedane aanklagte zich ge-
heel buiten de zaak had moeten houden. Nu de Kapitein j
deze overtuiging kreeg, gaf hij Z. Exc. zijn voornemen te lia
kennen, om na de executie van het vonnis van Gedeputeer-
den, zijn ontslag als oiiieier aan te vragen. Dit voornemen ‘
keurde Z. Exc. ten sterkste af, in geen geval mogt de Kcq;l­ j
tein Kicherer de Amsterdamsche Schutterij verlaten, deze
had verdienstelijke oiiicieren noodig, gelijk de Kapitein Ki-
cherer was.
Den vijfden October ontving de Kapitein Kicherer deze
Missive:
KABINET.
’s Gmoenlmge den 4e October 1850.
, Nadat ik U.W.E.G. mondeling het voorstel deed,
hetwelk door u werd aangenomen, om den Heer
Kolonel dcr Scliutterij verschooning te vragen over
het gegeven antwoord, waarop de vonnissen van L
den Schuttersraad en de Gedeputeerde Staten zijn
gewezen, heb ik een onderhoud gehad met gemel-
den Heer Kolonel.
Z.H.E.G. heeft mij toen medegedeeld, dat hij u
daags of korte dagen na het voorgevallene en al-
vorens daarvan eene klagte bij de11 Auditeur was
K ingediend, heeft doen bij zich komen, ten einde u
in de gelegenheid te stellen, door hetjbetuigen van
uw leedwezen over uwe gezegden en het vragen
van verschooning deswege, de zaak in der minne,