HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 19

JPEG (Deze pagina), 690.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

. - 19 -
Art. 54. «« Gedeputeerde Staten beslissen de zaak, zoo spoe-
v dig mogelijk en uiterlijk binnen eene maand, na de ontvangst
rr der proces-stukken.
/« Zij zenden hunne uitspraak binnen S dagen na die be-
xrslissing aan den Schuttersraad, welke vervolgens dezelve uit-
‘ v spraak in den vollen Raad, in tegenwoordigheid van den Ap-
epellant, oi althans deze ter bijwoning daarvan opgeroepen,
zz en in het openbaar, door den Secretaris doet voorlezcn."
Nu was het vonnis in appel den Sw Julij gewezen, zoodat
de Schuttersraad, met in achtneining der in art. 54 voor-
geschreven termijnen, het vonnis van Gedeputcerden in de
maand Julij had moeten executeren. Dit geschiedde even-
wel niet.
Wij moesten dus weder naar het Binnenhof; de Minister
Thorbecke deelde in onze afkeuring der trage pligtsbctrachting
of liever van het verzuim van den Schuttersraad en wij ont-
vingen van Z. Exc. de verzekering, dat hij voor deze zaak
zoude zorgen. Ook de Gouverneur van Noord-Holland, be-
tuigde zijn leedwezen over dat verwijl, maar ried ons, om de
handelingen van den Sehuttersraad vol goede verwachting en
geduldig af te wachten.
l«Vij deden dit; maar nu ontmoetten wij eene zwarigheid, die
moeijelijk te voorzien was geweest. De Schuttersraad zeezgerde
de executie van het in hoeger beroep gezeezea emmis. Ik
telde echter deze zwarigheid gering, omdat ik niet begrijpen
kon, dat een regterlijk kollegie, in den waan zou verkee-
ren, alsof aan een vonnis de executie kon worden ontzegd.
In den Schuttersraad was toch een Auditeur, die Auditeur de
- Heer C. H. Berk was Advocaat, hij had dus het vermoeden
j voor zich van een’ regtsgeleerde te zijn. De Auditeur moet vol-
gens art. 21 van het Koninklijk Besluit van 25 Mei 1829 in alle
zaken de Schutterlijke regtspleging betreiiende, den Komniandant
dienen van consideratiën en advijzen, was dus ook hier gehoord,
en .... hij weigerde de executie aan het in hooger beroep ge-
wezen vonnis, hij, die volgens art. 20 van hetzelfde Besluit
gezworen had:
««Ik zweer, dat ik mijn ambt als Auditeur, ter goeder z‘v·ouw
j een vlgïtig zal waarnemen ....
f 2%
il

l
i
l
x
K
la
l
l