HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 18

JPEG (Deze pagina), 658.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

_. 18 ._
is gogovon, om do handgropon mot hot slaggowoor door de
0_]%‘C2.C7'G7L to doon ondorwijzon, alzoo do dionaangaando uitga-
, vaardigdo ordcr, in dato 17 April jl., n". 42 l11idt als volgt:
ï 1/ -“rOl'(ll) tor konnisso van hot korps gob1‘agt." .
" 1/ Dat, onz.
1 «/tcrwijl na do rust hot aan do ’0€7‘Z)Z­L’Zl·i2_Q dor Hooron Majoors
i 1/ wordt ovorgolaton, om do ondoroiiioioron on korporaals in
1« polotons van instructie of in dotail do handgropon mot hot
’/S1ïlggC“`CCl`, door dc oflioioron to doon ondorwijzon."
Dat ook niot blijkt, dat dusdanigo ordor mondoling
is gcgovon, tijdons do Hoor Kolonol zich op dingsdag don
7 Moi ll. bovondt tor plaatso, alwaar do appollaut als ba-
taillons-ko1111nanda11t flll1gCG1'(lG, als zijndo alstoon door don
Hoor Kolonol bij lrct oindigon dor practisclio oofoning mot do
ollioioron, oiidcroilicioron cn korporaals alloon oonigo 0pmor­
kingen goinaakt, dio tot vorbotoring zoudon kunnen strokkon,
(zg] conc z·oZ_qc12c?o c.ccrcz'1‘z'c, ondor bijvoogiug, dat Z.H.E.G.
gacuvzc zoude zien, dat do ordor van 17 April word geband--
llüêlfd, om nainolijk na do rust do ondoroilioioron on korporaals,
1 het zg] in polotons van instructio of in dotail door do oilioioron
to doon ondorwijzon.
Dat hoozcor bij dit mondoling gozogdo door do bijvoo-
ging van hot woord hetzij do ordor, don 17 April gogovon,
inoordoro duidolijklioid ontving, hot oolitor niet kan gozogd
wordon, dat or schrwwlgyk of wol mozzclolizzg oon bopaaldo last
bostond, om do liandgrcpoii mot hot slaggowcor to doon 011-
dorwijzon door Hooron ollicioron.
Dat liioruit voldoondo duidolijk volgt, dat bij hot von-
nis van don i$ClllllZlJCl'S1'3.ü.(l don il Junij, in zako gowozon, ton ‘
onrogto als onlwctwistbaar zokor wordt aangonomon, dat bij
voorincldo €llgC]llCCl1G ordor van 17 April do Hcoron Ma- ij
joors bopaaldolijk zijn golast, 0111 door do oflicicron l1ot on- 1f
derwijs in do boliandoling van hot slaggowoor to doon govon.
1
Do Kapitoin waohtto nu do oiüciëlo mododooling on do oxo-
cutio van dat vonnis af. Hot Koninklijk Bosluit van 25 Moi
1829 rogolt do wijzo van oxocutio in:

1
Xl
71
ïl
l
1
1
1
{
il
1
l