HomeHet regtsgeding van den heer Johannes Jacobus Kicherer, ontslagen kapitein bij de schutterij van AmsterdamPagina 15

JPEG (Deze pagina), 628.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 18.99 MB

j » u
ii
v ­- 13 - i
j = l
de Secretaris van den Schuttersraad gehouden is, g
om binnen tweemaal vier en tzuintzlq uren, na de i
voorziening, alle de processtukken, met een extract j
uit het Register van voorzieningen in hooger be- A
roep, op te zenden aan Heeren Gedeputeerde Sta- j
ten, en eindelijk dat aan hem adressant bij art. 52, ,
laatste gedeelte van aangehaald Koninklijk Besluit, ,
li vrijheid wordt gelaten, om aan Heeren Gedeputeerde A
ä Staten in te dienen eene memorie van grieven te- t
gen het vonnis, mits zulks doende binnen acht da-
gen na de aanteekening van het hooger beroep.
r De Staatsraad, Gouverneur voornoemd,
(was Get.) vnn Ewvcn.
Aan den Heer J. J`. Kicherer,
Kapitein bij de dienstdoende
Schutterij der Stad Amster-
dam, Kalverstraat N°. 44.
Het appel was inmiddels reeds aangeteekend met deze bege-
leidende Memorie:
//EdBl'lXCl1tb€lrl`C Heeren Leden der Gedepu-
U teerde Staten van Noord-Holland!"
U Ik veroorloof mij allereerbiedigst gebruik te maken van
ri de mij bij art. 52 van het Koninklijk Besluit van 25 Mei 1829
«« gegeven vergunning, om binnen 8 dagen na de aanteekening `
ir van het appel, wat door mij geschied is op 14 dezer, alzoo
atempore utili, schriftelijk mijne grieven bij Ulädel-Achtbaren
»« in te dienen, tegen bovengenoemd vonnis. Ik zal mij ont-
N houden van iedere aanmerking, waardoor ik in herhaling
yzoude treden, met mijne aan den Schuttersraad ingediende
«/memoriën in datis 7 en 29 Mei 1850, omdat deze stukken,
M gelijk de overige door mij genomen conclusiën, volgens art.
,,51 van meergenoemd Besluit door den Secretaris van den ­
{Raad aan UEdel-Achtbaren zullen zijn ingezonden, -­ zoodat
H ik mij bij deze memorie slechts te bepalen heb tot het von-
H nis cz quo. Mijne grieven tegen dat vonnis zijn: