HomeBudget van oorlogPagina 5

JPEG (Deze pagina), 647.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 4.93 MB

¤
in het exterieur en de localiteit dier verzusterde Rijks
inrigtingen tot beschaming van een bloeijend land als het onze !
Geheel onbevooroordeelde bezoekers uit den vreemde be-
tuigden ons dan ook meer dan eens: rr dat dáár met weinig
middelen veel wordt tot stand gebragtdr
70. Zoowel voor de Landsinrigting tot opleiding of ver- E
dere vorming van Ofücieren van Gezondheid, als voor het
centrale Rijks Hospitaal te Utrecht, bestaat bepaald gebrek
E arm lomllzfell.
¥ De voor de eerste, orzcler alle omslmzrlig/Eerlerz, noodig
= blijvende, verzamelirzgerz van boeken , platen, ontleed- en
ziektekundige praeparaten, heelkundige instrumenten en
verband toestellen, alsmede van de voorwerpen tot het ge-
fi bied der natuurlijke geschiedenis, der bromatologie en der 1
jl warenkennis behoorende, zijn slechts gerleellelg/c, en dan
nog met moeite, geplaatst; volrloerzcle werkplaatsen voor
anatomie, mikroskopie, physiologie, toxicologie, pharmacie, j
ü operatieleer ontbreken, of moeten worden verbeterd. Meer-
dere leerzalerz zijn te klein of te donker.
De voor het tweede bestemde zlelcerzzalerz en andere lo-
kalen zijn, voor het een en ander, door groote bereidwillig-
heid der militaire Administratie, lärlelä/c ingeruimd of
ingerigt geworden.
Indien, onder de beschreven omstandigheden, bij eene
te gemoet geziene uitbreiding onzer legermagt, bij eenige
troepenverzameling van beteekenis in Utrecht, het lzospilrml
aan zijne bestemming als zoodanig ten vollen moet voldoen , ­-
waar/zerzerz dan met het opgenoemde, kostbare, en in de "
hoofdzaken voor de verdere instructie der Ol‘Hcieren van r
Gezondheid, voor vergelijkende examina, voor het doen van
wetenschappelijke onderzoekingen, enz. sleerls rzoorllg Olg-
verzcle materieel?
80. M. HH.! die eerstdaags ook op dit punt Uwe ver~