HomeBudget van oorlogPagina 4

JPEG (Deze pagina), 639.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 4.93 MB

2
van het Hospitaal. Beschikbaar eigen terrein daarvoor is
voorhanden.
3°. Die geprojeeteerde aanbouw Hg/Z noodig , al moest
ook de tegenwoordige bestemming der /xKweeksehool/z, als
zoodanig, ten gevolge der nieuwe Woo op de goozooskmzrlo,
of ten gevolge van algomoevz oormzzlorclo iozzigáovz, funda- à ,
menteel worden gewijzigd. fi`,
40. De Kzooo/cscáool immers, alsdan verminderd tot
osuppletoire o School, of vermeerderd als o applicatie-
school o alleen van gegradueerde Doetoren en Artsen , die l
daar, ten getale van 25 a 30 per jaar, voor 1 a 2 jaar ‘
zullen worden overvolmaakto moet, in ieder geval, als
eene eigene, militair-merláscàe évzrigzfing, - hoe dan ook
j veranderd in mmm-, - imlowlaozl Zalgoovz Zïosmcm, zij het
dan al met een geringer personeel, toch voortdurend toe-
l gerust met een in alle opzigten voldoend wzaáoïieel.
j 5°. Het Groot R@ks&0spimczZ, (het oude Duitsche Bid-
j derhuis), tegenwoordig op eenen hoogst eenvoudigen voet ‘
j ingerigt en beheerd, moet insgelijks niet alleen ooáouclovz
en omloráozulozz worden, maar vereischt mede, op zijne
l beurt, naar wij hopen spoedig, in mee1· dan één genees··
kundig en militair opzigt, oeröoáordazg en oergrooáávzg, -
onmisbaar althans , zoodra de Utrechtsche linie van defensie
l gereed mag worden genoemd.
l 60. Noch de kweekschool, noch het daarmede verbon-
den oGroot­Rijksg-hospitaal zijn modellen van o zoeelclofo
Hoezeer in het onderwijs dáár gegeven, en in de zieken-
verpleging dáár verschaft, door inspanning van aller krachten ,
zoo door het docerend en practiserend, als administratief
personeel, naar vermogen, voldaan wordt aan hetgeen we-
, tensehap en praktijk aan de eene, pligt, eergevoel en
, mensehelijkheid, aan de andere zijde , gebieden, zoo strekt
l veeleer de, tot meervoudig behelpen gedrongen, oovzoozrd
I
l