HomeLes soldats musulmans au service de la FrancePagina 8

JPEG (Deze pagina), 545.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 69.89 MB

e_Y’¤_. > V
w ‘v RJ';
‘ Z- ..Y,j.’ï.ï·;4C‘j~.;>.;_
Q -4
· ·:­· -»; «.·.:.· v. ; . ~.~
>_.. «-* ; _ >. ._ - *51 ·. I _ _.,__~_
kïi`$‘*iï"ï-§;£‘,«:?§j;.‘slit`; ·=­‘ ` 7»
¥‘.?'a%F“”"M - - ‘~,`5‘+i~;z':‘·£­_;*ï‘ 3 - «· . '-= . ­­ ·
§-¥.ç:"""ï ‘- Z$=`s¥a.. gr Q4. . ~,~,
_;_<, ·· «. ­ ·. 5 ,· , .,v._,
- ·;‘;;.«·~,é :.‘·;·¤;4;­.--,2, ‘= · .· -« ‘
··.4 ,· `· ,1.,,, _2»`r L,. à«ïä._,..r;`__»,;,. . _. . » . .
. .. 4ea»·äi~·w-e;?= .g j ‘ t ï4.,5<¤.. ·. + - ·r ._
­,;.­¤. rr? 4 . »·!,«­;g.,··, ,4 .:;, _· ~ . _ -;
= .~ j;-w_;‘-=§_. yä,-__·<.á:¢ç4 «. «‘;. m;»;;;-,_ r_ _ ,. ‘ ,
Qi 4 i- .. ‘- - ;?°."-=~i.ï=¤?.?ï§*·:ï">ë‘ 4· _ -· -. 4- `_‘‘ "
4;:, . , ·_ -‘ 4, ·· *. j gjçï;-«§,.g€l»;.; ‘; N > ` ­ _
wc .A>» ~ . -» ·’-ï -;ï ‘ ï. = ‘`'· ,
Lrïïï > · `~ ’; " _ * "j ,- ¥.‘.i4·§·ïj,ï4?§%¢ï,à5Q*« .­ ï ­. ' -· -
.;> ’ · . VJ"-,­‘?·.Y-"{2;*;-->?.$€§ï R é; ,
g ~ ‘ , · ­-’- - , · ­ “ j . ~ iägggu-;.ï-‘¥<;;~#,=. z,
- ’ [ ‘ -­r .- . "#‘.ä.w-ï.1P.-`· 5.1 ,1w;. . ‘<F. -·. 1 i
, . ~-~.. .4 4- ~ ,;«~<·.·=;..=t;.... ·, .. . . ·
Q 3; _ - « -* V . ; g wjxg. ,»f.,·«.;~;,€:.· , $‘$£»,j«§§‘FL_;Q:4·;‘v,, _. _ ,. ~·
E34 #4 - ’ , ' " _ ’§ V rl 'glqj¢l·j.C>~;¤§y;;;,`§,I: ' .z$j4_,{;»,;.­;f I; y' V `-
xë- ­ . . · = «~‘; ·»..*». ;ï·-m; L- M -;=:<xw.»s..:·"·49..,; . ‘ .
M - · V , . , ·.i 1. ï,'_·‘··.#¥;?y..ç ·_ ¥=,4;4:"L<4 `. ·; . - ‘ ‘. ‘
- ‘- 4 ` 4 · - ` ` -.1 f · v·‘ `Y ‘* F . ­ ‘
x;s;;;t _ . ·. _E ,. - ~àä ç. ‘ S ;· 4
·- . . · ~ ~ X ‘ .r;.­¥;2·y.;;··z"» _,·= #·":.»a'¢;¢_ï*42:.;~’·‘;¤·2..‘ - . 4-
gs - ~ ‘ ‘ ; . ,:;..,w=,.;_g_.1v;r~@ ‘ ; . 4 - ~ . ­.
ï>._· V ‘ » 4 > ,1.g:4;4E:J_jx2«g‘5­.;§_‘$4;gü ·‘ J ·‘ . -
,;.:4 - · , " ·‘-Q.? `,Q»_;Z§;;3’,ê, ,4, .. _ · ``‘' · Y
* . V 4 ¥ _. 'VVV - 4 4
~ 4 x ­ - . . Q _A­,.j¢,i~;_~5i _;. · _ ,,,§(.,g,€ï§¥(,;'-·)¥j~;>`»4,-‘_j» ··¢ ~,Q·‘~« «4 y, , 4 . ,
. ,, 4. 4 · _, . ;, .4 V.·V .,.,..à_,4,,,· i_ ,_ ¤.,; và;m;,4.4;,.,­;ä.,4. ..~», . 4 .
‘ .." . · · - '.¢;·”1v1<-::,1‘¥.ü ­,.5¢·" I -$¥f»;¥»$"
ii: , ‘ ‘ -··-T--*J ··‘V " -‘# ; ~. - - ‘ ‘ ‘
iw. ‘ ‘ ·‘ ’ ~ " ‘. ­·‘. `- - .
. Q - . - · ‘ ­ -- J « $;·"·«%§2;;g§ä;«=ï;. ` · ­ .
« · 4 ’ <- :<~;· .4:4 .¤,·· 4 ‘ .­ ç .. ­·._.: r’«;.’£>-.$-<¢:'> «1·1’-i“=1. ¢..`4.. .· ” · - - ·
- V,VV - ‘ - A`` - ‘‘V· V’» è*-== :.ᢷ43» »···-VV ‘ ‘V·­¥ = · ·«V····v * . .
. 54 - - ‘ 4 I-­,‘=-J :‘ . ­ · ’ .#, · · <.,e~‘èFäïgï-ï*.r..«:;¤-#.-4-,.;-:4. .·:;.=·. ­ ‘ · . « - .
4 ·« ·‘ , ‘ > - ·JTï¤ï€i%;·:é$’às, V V 4 ~· .VVV -· · - . 4 ~ ‘ ¤ ‘
-‘ *- ·VVV . 4 - ‘ Y -­ **‘ ·.ï . . - - .
H I 5 K V .,; 4.* ­. I I
‘1 - 4 V’ ‘ ‘· « · t · .’VV 2- ^ -.4 W 4
4 4; ._ ‘ ‘ 4 · ·‘V_ - ’ . .e-4--‘ï¥.;
. V » ` ‘ = · ‘- ¢· -F « -·‘ K -4 ·V’« 5 F.
2% - ‘ ‘ 4 - . `tf `V‘:V 4 Q i? · - 2 ·- ' ·‘ '`,. ,.
. ° ` 4 · wifi ‘`‘V ·-,. 2-;.:'¢~;i,.2«,_f., . , 4;;; _· . - ·
; .;. · -...4,-..-;·`.·g·:,.g,;;«;~ ig:. ­ V . ~­V‘ 3;e·.:;à;.~.;;.,;ïè::i-.
~. .‘ ` ‘ .‘ - V .3*;;. wg- I’­#4‘;4_.,,:!‘· Li Q. ·» -‘ ` F ·4"ïï;iL,.4.‘§.:-= V»V· ¢ =.
· =_ · V , V . ri .§gï$¥¢··;;g·- .· *;..1rx ~ .· ·--.6.««;;<..{·‘·«
­ M _- · V . _« , ;g;(;;;»4··_;;,;; _· ~ _ x V _ I V ¤·-;4,,';('{·,·v,~;.,; 4;.-;,
..«,.. . ‘ · ’ -- T-;;1«:‘§ ,¤w;i;;;.¢;.- 1 -«‘ Q. ,
- ‘ .. ’.VV ' - .· - . -
· . __; E ~ ·-­€ ~;>;..w‘.:,:;:;:;4._,¤-;,.‘ , .. - _ .­- .,:­;-;=;§§:§.¢‘t.·:;gg.;r:,
V · . ' - - * . -..-'"«4f ,4 `•@1~ï9l.‘ê-.`;»T»_.=?,. 4-·:,, ',‘ ‘ ~;4‘·=’“.ï`P‘·.§‘
·. ‘ , . _ ;~_»-G V_V_ ·V·V ;-.
vg" ,. 4 4 ,«l~,;;«,;_ _¥“>_,;;_· V.,_, _ ·.·­ ‘ _ _­ ._ V V ,1.,.y­.,·,Y,i1·;;.5cá_,1;..,
[ I . . V .· g·I;g,,<'£v &ML.,,;$·_ n 4. _ . _. v;_,Jg_·‘g§'£(_,?.M; ig:
V :4;, “ ` » ~ ­. 'F.`-, ‘ 4 háár; ;~‘4 A .,·‘-wieg;
»r* .' V ' ~=«~xï>·*« ‘­‘. :
uw _. · , ‘ 4 ‘r«;w‘» · ·;»,_,%5»j·*;-;.,- .. . v ~;:..‘»i;g;«xg gp ;.
E . V Ka., ,. .., . , . 4451 ,. Y v
·­ê: -’~` ` ` . ._ - " ·§ra*;5el==I'ü` «= ‘.`·· - , , ` 4
:e- ·‘=. J ' 4 jr
5. . Jçfg,. ·-f~ ­ ‘ X-: '·
{ ` gi, v ` · *4;;; Y ;
; l• ;_«4 . V .".­»,·Q«’ï ‘ïïi..·.·»l.­; '- , .s·,'­ .&{5»¤§,_,.= a ,
· ' _ '. (' :' V .4 ` - `
_. . _ .4 ... 3. _._ ï
1.. -. · V ‘.<#?ç·.¤ ­·;... ·. · - ‘- S ‘-=Z ‘:¥?5.‘···.«
:. ‘ kw ’ ‘ '-.·;ï£.»‘ .­;&.‘;‘·‘ï!­. ·` 1, V -v­’:·.«‘?» ;§£~ï€!~ `
‘ ~ re. - ‘ ·- ‘ ‘ vhs äziëw. ¤‘ " .äx­z-wi
V = W. V J 4·~ a;5g#·¥·.·· . - ‘¤-.·ë·.r=>#gK¥.;‘­ï?y H
; « re. -~-..-.·:; ‘~«ëJ,.;-~;.· e `i·4»g«<x;;.=·; «#~;
. = ‘ - . -á .. '·.· - 4»·ï¢e­»-:=-=c:-‘
> . _ _ · .-;,.4 ng:. 1: ‘ @*1:;
4 V ‘ ; 1 ¤I3`5.=", J · ­ ¥=;­,¤xJ¥:>•·;ï;
- . , ­ ‘ ‘VVV ·- ‘ ¤'g<w:‘+»-= ¤ê*"
* ­ ‘.,.~ nb , V 4-$#4.4;-·.-«r n . ·‘
V , J ,, . , .< AF - “,»,,‘y ~ «>­ e «<;.»£
‘ E ‘ V . . ' ` . .-= ¤~£·"·" .=' ` 4 ·- af. g '·ï~z·. ¥ $ <-1.4
'- _«!:`,« " ` , _ ägjrg n _ ~ . ·x";· gy`.
. V ..4·« VV· .. -· · VVV -.2»g,»·;4e;s·;;«·-·=·..
· -‘- - - * .3-
’ j;·ï.4 -`.T;£«‘ 4 '- ‘ r'ïl."1ï·ï1’¥ë..-iw.
_ ‘ #ä#;ï‘ .
-n­ . ...;4. V 4- - ~ .=;Z· ui.; _- r 4 ,*;J.v··
. ;’ V 4 .­;_.;-;., ,£. ··,·> I ..VV , .;.7; ,-kw!
z ~,»‘ ‘ E ··.V - r. J ï<-*-;¢¥;'$ë.:¢@,
W ?`- 4 . 4 . · `VV- . M -1
“ j · ’ 4:<<;l‘,,-· - ·¤4.·11.Z.ï1g§» F-
2:---. me, 4 ‘ ‘ ‘ . §ï,‘ï`?-;£;*Q;ïr·ï
- V V .- . ‘ ’‘·’
_= q» U .. [ ,· ·_·.;4gï» J ‘ ·~ · ·‘·· 1; wg;
2 >‘; ; ·­·; · . 1,.-i
U E « - ~ ‘ïïï=" if · ‘·V=‘=
, _ 4:;., ·. , ·J:¤*.­¢·,~~ ~ . V ;»$ï‘.?y=- -¤:
.­ ë_» j V V 4 4 V _· ~,i«;X‘ ,_
_‘.· 2 1... V . V §«»·.4<,.4·§-; _ · 1 ~ « ,, A5? " .§«;i‘
·­: w g _ V V s4,¤2·.; ~­V« . ..,,;..4
.‘2Q¢f.· > . ` 4 ­ .ï' ‘ "; eï ëïï
4 K4 ‘ V » « age §ê*‘Z.§ï‘;4 L ­, · ; -··V-
' 4· 1 ‘. ` ‘ ~ ·"!;§f<’ï:` -· ‘~ Gïïüïï
‘ Ar ‘ V V :;_··«p..: ‘ -*2%
- ‘£··¥«ï4:. ­‘ V ‘¢ï>’:.«­;i <­‘
-5-.§;¢§, »4 · ` , V 4 :3-li'34 4- -
= Qi;-§`fï .V·`V ~ ’ · 4 -V.·.· .
‘ E ;=;~z«»-. · « ; .’¢'«'?ë'è= . V ’ 42;
‘ vp;. «­. ‘ · ë4­,, g;...-‘
[ ­ ~‘?5"*§§f=?¢-‘ï"· ­e » "=Qi
·-‘- 2-:` -» . ‘ kan ..V‘ " ‘: ‘VVV
~- «, · -,.=<¥.- ‘l.- - E'. ïaüï"`
,,; df; 1-%,% 5 ‘ ` ­ v. '¥~·?ï»·=i-=- ~ ` -‘-:l;`«ew; :,; :4
x..¥,.r;, ·4 _ .;, ._ . ‘_ 4 ­ · ..·m:.,4;5<, .,-4 :--
. 4-AX « 4 _ ­ 4«~2«,;ï¤.- · ääf
_ 4 ~
· ·-»ï4e§*"· - » w rïicï: V~V*= i
aïè-‘ï-. ’ V ­ . .· "~ `ïX°.:"·“·: ~` - ~ ^
«· niv`. 4 , 4 - · . ‘ ‘^*: i.=:·~. .- ·.g; _s •-;·
ïë=¤{*• _’ ‘ *4-;·~r`
,,.4 ,. V , V. ,,;.4 , ·..4..,. ,.,
;»v~.i-C-·ï­ " J ` · V 7 ,_ · g. 5 misc"
.~:- 4 , . - V . ,:,.5. _wr,,.«.·4'4·. , , ,,.·.g· ._ guy. ·
.‘, .~« A.- · e· Ass 4; . » ­ :•«·< n aw
Hg "’?‘ï’£^ ` ` :f,;=_§;# V `,-
` . ..ï;S~· ïgg- ¢‘¤.';Y;:{g<F ‘
il; .;,,,4. _ ·« V ` . .» v`,·4·;-.V .»..y`;¢_v_¥;_,_ : ..
-- äi-ï!ï'¢*·. SV ` V :·"i";; ïïïëïê- ‘‘‘'. '1 ïï ‘- ‘
-4 ;c,*ï,~>gï.',-ï;:=-` V - .' ` ’ ­.";._~,? £§?‘~?’ïa§;;` V ­ ’
.. ·:«¢ «. èn: ·- . - . ··.» 4,:,4.-.. VVVV .»·· ·«X·;=v .-.· 4-
W ¥»ï·...[ ~ . ·«~à.. - 4-%.4, ; 1..
«à­,,=, 4. .. _ » _ _ .~
-’¢ 4 . ·-·· 4 ¤ A?. *4%;:.- .­ « ­;·»ï.;;v;.2;
_ ï~{;?;I‘;;«?'.’.Zy2. - .; . ·. ·‘ -- ;
* -‘ , ’ · ' ';.: .V‘‘.·
gi;-Lïgn .’.VV· · V 1 .=;.¤ê«#re · . ­;.·.._x=rz,g4.2
5 ägàï JEM; ï*=‘ '- ‘ . iïïêï · « wiçïï.
V ‘·., -
­. :9 rs , ._ ` { · ,,.;;{~:@. .` . .. ·"·-;;§`·,_$¢;_ g.’
·; ·Y^f ai, 'ï ut, V : « - ‘ «·‘·‘. " -- V · · ·‘*·’:··¢­ä : ’
V " , ` ‘ ·T'§,'¥ ‘_ -: '. ' . ­~'ï­$¤ï`%‘:;·.ïêk"‘¥§#5
V MM exrar--513--’·. . ,,:·-;‘(·« . - .;;ë.‘~ im;)
è¥Lé5‘4­.,,-E ./~ ­ , _ gyäaè, 4 4 y .j‘ 2;%%:;, Jah;
= .g.~ï;‘~;_,»_.- V . · ‘;;,;;g­_ .· 4 '« 4;,,
­. M 4 » . - ~ az-i¥4ï· . ·
-ä:${f ä:.:¢€;.*<»á-.-‘ 4 -- · . ` ï"s;.;#4s;iës4ê·.e` - ‘`·,‘·" es;~‘;&
4.~g«ï¢».·.··< . ~ .. .. . ..,.+.5. .­ .· 4...44 ...;.4-.
.«. J­. n ­ As. ,7 bv · ·­ _.­.,,'<y V. 4
" 1;*‘:>·.er;ï<;-V ·. , . s L gw. ‘ -
gw; ‘..ä:XT’;ï ~=.‘ , ` =§ï--;¤è- ç-ë -4
·. »·> ;=;;` ( · 4. ‘ï"-M Z‘§= F.‘=..·15è?‘ ¤w;ï‘-`
Q§y:€,y·; =» r.-=i »; ‘ · C 4 ­"E=ï.=€J - " . ` ·1.· ­: ;.;` :¢*.-U
*"§;¥’?ï;i ­· Y- - . . .
r. 4 Q, .­·,,:.24 »ç·.: L, ,._,. », - ,·· *.*:::2 ­;j . ­. ‘l·; .«su’~ -‘
1 ïï `­.· . - , . 1.. Q ~
·-rat- 4 «- - ·«;­" ¢~;-;·;è 1 1 ` · ‘ e 0-=E­e‘
v.,fj_»‘i’ ,_ 4qJ* Fig ·>; , w -:4,. * ;4),·..,; _,- ·‘ ,;p_ ·* :, -_‘4 _ #
4 ;.. Ww .· ~ . . ,4.;-.4... « , ‘»-.1 .;. 4-. ··­· .. mug- -.14
gva; 4 äg <>i$«%1;4-g.~:.» ,­ ‘ a.,•,`$.­;i-_- v ~,a Wvg;. -`
4 ‘á«·;,w«‘-Y-. ,- - · ‘’` ·‘-;;­ë-we
' 4 ·
$25-»:1’E x, »‘ ~ä.:i«2L;~§Q~T.¢",ï-· - ‘ E4 ’ · ` :· 'Y"*‘+‘F§ài* *’1 :¥§?~-"a"
,y _‘4xg·~g.ï;q;g‘.·ï«·; ,__~ ¢;g_g_‘·ä­;:=;·ï, «.' _‘ ` ‘ -2 ,*::9 ._«;:ï’.;§§~­
i -=.54ï_·4J·xç3=5¥‘;§g~~ - ` 4 · » -‘ ‘{êï=§j·
· ‘·<£;.xsv=¥<r>-4u;. . . -· ¥·· igävà -.-·
Til `.‘= i ,» ·. 4 ” . ‘ï,è?;ïgg>
· " [ _ ";_.äèê,.<§‘ · ·. . ~; : A ‘ ;`së`-
. ,· ­_ ;4;··_;,,ï) .5;,. :.1; &#·.·;1,_,:‘:,-_; · -, _ _ · .5; I; xy ;·y~;,,.j 9 ·‘[r;_.·. "v, i~i;§`·g
‘ ”`á;»-2* ‘-J· ·ïê~’ «· - . . ¥..·2-<.£;..
·`,_ w .’» xt`. ¢.. «; ; e, , *j.‘.§= , wa '­ 4 . , » - ‘J.`¤-· "` ·,-:.»·,‘I .‘·."·-•l· '
~ R-,1; 5.. .·:.ä,;qä.;;;,_,·;m · ;,,..;§,4, _,» ,. . ,- , . . ‘ `··­ .Yg:! ~äï:r4
#‘=¢·;· -. 4 · 4. ;
·>;_»_·-‘Sï·; m =" ‘ ;.;-*;;g4j _, J . ’ . ‘ . ‘ ‘ v ïäïê-Li-g`
` _,j«,1_,‘,;,,;I;;>;,;?,;·üg· M- £Jg<;/_._§ï ‘ V _ ~ _.« « ­ . 4 ' «,.4ïx.1;@§,,."·!;«x': ‘=,{ " ‘ Q, ,·5­,;»:;?
· "‘;#=- ._·=,·'·;-.;,ge,,,__,,.=¥_. __ 4. ’ _ f` ` -· -r§"·& -;=52"'·»£;»·~ F ïà D:?¤ä‘-#ï&=.;ä ~
._ . ..,;4,··Z;w&;.;,~ {J ...,.9 -3 , ' . - , ‘,, *3; ;,., ,... · ..=~ säsfïw w-
‘ë .4.,;; if-; .'‘. 3. .- 4 ‘ ­ - - x ‘ ‘ " -’2-qgzw. --‘·
~· x- - _ 44 - · . , ~ ‘- -~ - ‘¤·‘ï«.-/' ei Qi", ·; .. ’ ‘ï‘ . ·` `ïv
` ‘ --=’$..;.’='¥;r>m,4$.·,, $x·.’== ·-.» ·‘ - = . - ­’*§i""‘ï- · ·`‘- . "«F»*"ä>ï
-- ·e­*«e»-wè-··:. ;è;¤¢.àS,L%---4. .~ .~ · ‘ - - . ‘ ' - ‘ ” ·¢¥`~ï`¥" -‘ - ‘`-·· -- ­’=’*`«··*ï’­#
`‘‘‘ 4; ‘¥ 4 .-3 , 4 4 ­ . , c . · ·ï"+jä= . - j$‘?£»'.¥
·:‘ ‘ ,g+¤,·._;,,,;,;._ ·_;,e ­ . . ’ ‘ . = . "‘¤.;:;..-W. .~ '
«. ‘ - . ­- wat
{Y W > :4_4 .g_j g y . , _ . . ’ ._ . =ç,I«ne§*‘¤=;;;-¢w;·;' ~· ïf
~ . .<a- »­ '· · 4 . . . - I . ` _ -~ : u«~`ïï;=*ó`--'-·'= ··-’ / ·F *-E Wüi-
. - ­r ` ‘ . 4 ‘ -­ - » ~ gj - - ’* `-‘-
, ; M; _· . . 1 · ·· Q ‘ { F. n L~»?·’::>@"­l «‘ :¥¤e.¥1--L ä~ ' 1--*.
‘ g ..‘· ¤ ‘ -~’-. ë ...~. # ‘ ; -- S >"~?,?%ï" w*
· ­ ~ x .. .;.;, · ·_.!. , _.¤·_#;«;,·;j:'ä · . _= . 4 . ` . «··?L;, " V {N-. _;*;» ‘ ­‘ .‘ ¢`;·*=ëá,` .
` . :v4¥;ä;, . " ê:"ï;=·‘:.;;;`ëT­=:-ï.`,>,~4`ï- ‘ : · .. Q =
, . _ >ï,:<§ §v‘f ‘_-4.4 ;­ .·...-· 4 ‘-2-i
· ` ,4‘‘, - - -;áa,';·..~.·.:c_4..·4;-`¥-`Y‘·‘ë.‘?‘¥:ïi-"-ï^·· ‘ T" ‘ .‘ " )·‘ïàY*€ê·
‘ ="'·-·"·5’:?i$?-‘?§ @*'x‘¥E¤.-*1Qïï§%5·i«>?ii¢èE-¢£‘··ï ; 3;ä*§:?~ï'=T 1. I - : W
-- f,¢,..ï l · ;,.à;«2. rs;. g¢;=¤&=.4;§~:g»»~. -. { . :.1 "5¥
:‘-‘ .ïz*­£qr£·ç · 4`‘ ä- #>#‘¢%(5'1-rif-ä~§4?'?J;:ï·F; -‘-.- ww; 4; .=ï*‘äP-‘;». ¤¢
· 4 _· . ., `;··v,;_;L.4,.; . 7 - » __ - 4 ~ ..4,-.~5_;#~;
· ‘ ., ' . :·=* ‘·-· ..;§.#?~*¤§·-·‘;?‘1‘.ïT:·.F " " -' ":ï~ ’?L>·%??$· - `
· ­ - .~ ` »--.~‘­=s<·,ç:, ·; ' --1 « »
.~. ·-;=«ïY:g;:<=-:·’;‘;a· z.- ·~ gw;-. ‘ · ¥“ *.= =.ï£'.<¤§>i$¥ : »
" - · ‘" ` " - .,»’.
‘· ­ ~·.4 e
ïa . (TH?