HomeLes soldats musulmans au service de la FrancePagina 35

JPEG (Deze pagina), 809.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 69.89 MB

ïëgä

­ ss ­ ;?
1*;
z Q< RIIEPONSE (papier ordinaire).
l‘ïE
er zlïozz o/zor czzmzzrozio,
'zzz` roçzz oofro mot of jo lzzzkäzzzprosso ol `y rejzozzdro. /)zzzzs
l oo gzzzzro of'/zz`stoz'ros -- zz’z'spuz‘os ozziro czzrojzéozzs oef tz'rzzz'llozzz~s
-- il jzzzzt y fzziro bozzzzo (7fZ¢lJ7lZZ'0ll. Los ozzrojzéozzs, zz quolqzzo
orzgzzzo qzzïls zzj>j1zzrz‘2'ozzzzozzi, sont [los oleozfeurs CZ·f0_j’€’lZSh/z’lZ7Z§üZ­.S`.
Comme zfols, ils ]bzzrz‘z`czfozzz‘ zzzz zz’z’oolopj>omozzz‘ de zzofro oozzzzro ozz
Algério of par cozzso'quom‘ béllé/iL`2­€72f zie l`asoozzdzzzzz‘ qzzo áozzi
zz Frzzzzçrzzs o’oz`z? zzjfooior zzozx yeux dos 2`zzzz’zgrz`·zzos. /1 zzzozz zzozs, lo
_`o [zoo/Zo' do lo jzzzzzfiozz quo oozzs {woz zzylzgéo zz zzofro z‘z'rzzz`llozzr
a'oz`z‘ _;/zrésozzzïcr uzz z‘arzzoz‘èro zzxoei/zfz`ozzzzo//omozzi royzrosszf S 'z'!
1/z·sz‘ jzzzs encore trop ford, c/zzzzzgoz­ozz los formos of fzzzfos ozz ze
_ Q; sorzo gzzo Zo j>zzzzz`z‘z`ozz, zzzzo fois sozmziso zzzz oolozzol oomzzzozzzzhzzt
fo z·og>·z'zzzz»zzZ, Iozzzsso rzzzoir zmo szzzio d'zzzzgzzzezztzzz‘z`ozz. Co sorzz zzzz
z~xz·zzz]zZo do oozz zzloi zz jzroooozzor zzzz mz'Zz'ozz do vos lzomzzzos. :·
Lezzoïz égzzlomezzïf Za cozzszlgzzo dc Z'£;Z‘lZólZ..S`S€7/7ElZL‘ de [euro- F
[ péozz, ozzr, zie oo ozïz‘o’, zzozzs pozzrrzoz oozzs oz‘z‘z`roz~ zozo zg7‘zzz'ro
_ zfésogrézzolo. C os gozzs (los ozzropeozzs) s`zzzZrossz·zzz‘ zz'z`rooiomem‘ zz W
Y lozzrs élzzs uzz /zzzuz‘ /z`ozz,· pas mzzl de ozzzzzzzrodos ozzf ef? mis aux
rzrrêis pour do somólrzólos zzzozfzfs.
ç Ayoz plzzfóf rooozzrs zz lzz rzgzzozzr zizzzzs los pzzzzi/z'ozzs zi z'zz­ l
,, flzlgor zz oos lzozzzzzzos; qzzo/ozzos ozzs zio oozzsoz/s zio gzzorro, ozzo/­
_ zzzzos ozzoois zz /zz sooztzozz zie zz'z'soz];/z`zzo of zzzz jzolofozz do <<ohasse» C
i zzzzoo dos szzos ozon ohozggés. Czz oozzs o’ozzzzoz·zz zzzz jzozz plus de
; trzzozzzl szzr Zo papier jzozzz ozzolqzzos yozzrs, mzzzs oozzs ozz zzzzroz
lo: jzzzzlv ozzszzz`z‘o. 57/ so trouw dos loffräs zzzoügrèzzos zfrzrzs #ooz‘rz> i
S zz’éz‘oo/zozzzozzzf, zzzzyïozozozzs ezz.
'o C ordzzr/ovzzooi zz oozzs. _
BH. .... z-
'o ‘ï ll
rz F ., . t . . . l
Au reçu de la réponse, le capitaine secrui : < bapristi, cest done g
plus grave que je ne le eroyais.>> l
Résulizzt .· Le tirailleur a vu sa punition, en plus des blessures
reçues, portée à 60 jours de prison et a été cassé de son grade de
soldat de première classe. La oozzszlgzzo de Vétablissemant a été levée
avant Vexpiratiom du terme. h
S
‘ '· ggz;
4 ` I ‘ ( I V > z`
,...,,,,.,,..,s­-­ï ____, ._ 4.--gT-»­`­ r ~» `Y N" ,-