HomeDeutschland schuldig?Pagina 91

JPEG (Deze pagina), 767.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 222.91 MB

. ­- 75 ­- I
1. äïuguït. 3*45 riacbmittagë (: 445 mitteïeutupäiïcber geit) %Iu§=
j bie gcdöe beê ämobilmacbiiugêhefeblê;
H ber · Cëixitücfen bei: ©reiig,ïcbu1;tr1im¤eii in ihre ëtelïimgeii Be= E
giigen. ftiitigt ïicf);
@50Ib Cäpabiê merben in ïmuï imb ëlëerbuu gemeïbet. "
2. ähxguït. ämiiibefteiiê 50 Qöreiigbetïetguiigeii. i
Peru? 3· Qïlïgüïï %1?> äüm EBBQUWU Dëë Qtiägëguïfüübeê 6 llbït aïmetibê V
‘uüäJ°I weitere 16 Qiteugberteäuiigeii ïicbei: feïtgeftelït, 4 mabre i
_äDï€t5 I jgïggmïieb, 1 möglich. ·
itteu I _
x: Be= -~~--»- .
Iïmug 4
. äïulage III.
mg§»= __-"_`
mw, Qeutïcbe militärïicbe imaignaïjmeu im ïöïteu uur éBefamit=
werheu ber alïgemeiueu ruïïiicben ämnbilmaeljxmg.
sëïïwv 26. ïguli. äieïcbïetmigte ïgïertigïteïïimg ber ïgriebeiiê botbexeitimgeii
für bie Slixiïtaumig het áïietge imb Qbm.
27. äuïi. êläetïtiirfte ëläafmbemacbimg buuf) êlïeamte (niebt ämilitür).
[59+ ~ 28. äuli. -
[mm 29. ïïuli. ältiücfbeurberuiig het ïriippen bmi beu übuiigêpliitgeii in
bie Götmiborte imb älïücïberuïimg ber lltïaubexz.
men; Qïemacbung ber geïiibrbeteii Qëiïeiibaimïtxzecfeii butefi ciftibe
ïtuppeu.
%efef)I gum ‘3egiim beë ätiifuaueë mm ïlimiiiemmgêïteüuugen
auï militiiteigeiiem Qäeliiribe.
30. ïäuïi. Qïuïfteïïimg beê Gàrengïcbiitgeê Bei eiuigeri Cärengtmrpê.
lïwm ?Begi1m ber Qïrmierungêatbeiten in beu (öxeiigïeïtuiigerx.
*t¤¤dJ äinorbnuiig het ,,@icf)emmg" ïiit bie äïmtte.
ir en . «
= uub
3 alle
Brie §= Y
mbghl äïïiïage IW. i
· 1
ëefyceilieu heê Gieneralitabêcbefë mm áïänltfe mr beu
aïïexiv ëtaatêiefeetär beê äluêwämtigeu älmtê.
Qäerliu, ben 18. Sbegemfnet 1914. »
vw? (Eueret ügggeïïeïig Beebre ict) mint) auf bie mir überïmibteu ‘l[uQ=
·€1 pw güge uauë bem ïrangöïiïcben Qïóelbfmct) baê Suïgenbe 511 etmibem:
f wv Cèïiiie llntetbuïtimg Cär. ämajeftiit beê Qaiïerê mit bem Qöuig
hun ëBeIgie1i, Bei ber ict) Beteiïigt gemeten, bat nicfyt ïtattgeïimben.