HomeDeutschland schuldig?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 773.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 222.91 MB

`J .
6 - VII -
Gem n mm
T ‘JIx1Iage VII. äbct ëläalfaubuxrb ............... 136
106 ~· llutcmulugeu:
g 1. Cïjeïyeimffauïeï 511 bem f>uIga1:iicf;=ïerB11'cbc11 ïëertmg bam 1912 137
2. ‘Ber:1cI)t Sêmolïftgä bum 16./29. äebruat 1912 ...... 139
109 y 3. ïelegmmm @¤ï011¤1:¤ä’» au Sêämoïïit) bom 17./30. §D2ä‘c5 1912 140
_. Qïuïage VIII. Sbie Qäalfaufxiïiê 1912 ............. 140
110. HIITBIGIIIGQEII :
1. {§°El1H3öïIflï)=IHiï1ï({)€ gzüE1lIBfDIIDC1It1D1I bom 16. $1111 1912 . . 145
* 2. Söexiätëäêlvolïfgë iwm 5./18. $1111 1912 ........ 145
11; 3. @1Ia cxïmmumê cm %e11cEe11b0rff vom 18./31. Dftufxer 1912 146
’§ 4. Eäeticfyt ïgêtvvlffïgê bom 30. Qïuguït/12. @e1>temBer 1912 . . . 148
112 =; 5. ïelegmmm Sgëmulffqê bom 4./17. Sïobembet 1912 .... 149
6. Eïfeïegmmm Sëmoliïïyä vom 5./18. áïèobember 1912 .... 150
113 ä 7. ïelegmnxm .ï‘5@m¤Iïï1;«2 bom 8./21. Eïèobembeu 1912 .... 151
Zï S. ïelfegmmm @aïm10m§$ cm Sgêmulïfp bum 9./12. Sïobembcr: 1912 152 ·
114 1 9. Eïäeïegmmm Qäeucfenborffê b. 21. Qegember 1912/3. ïgamxuv; 1913 152
10.· $Berict;t êöeucfeubmzïfê vom 12./25. äebruar 1913 ..... 153
Qlulage IX. Qie äïugelcgexxbeit 2il’IIOII=@0Ilb€I藺· ......... 159
115 I 1111temuIage11:
H7 J 1. Gêrlaïg beê @ta¤t€·ïef1etörê mm ffgagom uu beu beutfcïgen §Bot=
‘ Z ïcbaftet 111 @1:. qäëtêïêflllïg hom 6. §`5c111uu1; 1914 ..... 161
117 2. uäêlgïïtïáeu êäotïcbuïterë ill @1. ïïseterëburg vom 164
jv . ,6 . . ........... . • •
1 3. Säelegmmm beê beutfclêen êläotïcïyaïterë 111 @1. Släeterëburg hom
119 15. äüllüüï 1914 ................ 167
ëliulagc X. mllïïlüïlçi) uub bie ïürfei 1914 ........... 168
190 u1IiBlJCIHI(1Q€IIZ
L ·. 1. §Be1:icI)t @aï01101vê cm beu SCIXBII bom 23.ä6[`1I1I(1K/8. ámärg 1914 169
2. @cf;re16e11 het ïeïegrupbiïcbeu $B1112€Gll=@BHt'ICII€ Slouië säiricïy
I cm ben @t¤at€»ïef1:etöt beëólluêmänti cnäïmtê bom 12.9JZür 1914 181
9 _ 9 5
ï­·ï 3. Berxcbt beê @1. Qäetcrêburger Qäertretexïê cm baê Qïäolüïcbe ïeIc=
; gmpf;iïcI;e $B11reu11 bum 13. älïtürg 1914 ........ 183
124 4. §Bemf;1 beë beutïcbm êämtïcbafterä in @1. Sïêeterëàburg bom
{ 16. ämaïg 1914 ................. 184
125 l 5. ï3;rgf)t_b;g1feutïcbeu ëäutïdgafterê III @1. áläeteïëbxxrg bom
g . .511111 ................. 186
125 * Qïuluge XI. _3lIE_ ätage nac!) béu Hrbebem beê äïäeltftiegeê. 23011
126 , SR. äëofromqfx (SD2¤êfau) ................. 188
M 1
127
------~•·~­-­ -·~- -
128
ëï
129 #4
130 1
130 `
H1
. sü