HomeDeutschland schuldig?Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 222.91 MB

harig`-? ( <>»· · ‘. . . ' ·‘
augmärg V ( 111 2J.·.s1111. 111ttet @11 @ï1111a1ï1 @1eh DIE §£§11he1mft1a’[5e, ,,11mch
hm ©€, 11ge1111e111 äUè1tte1 11¤1511ïch1age11, baê 111211 DIGI? äD2achte11 geqtatte, 1h1e11
GS111f111ï3 511 11e1e1111g`e11, um he11 Grieg 5m1ï1he11 ~£J)'te11e11h 1111b RLIBIGITIS
rm; bgg- 511 11e1h111be111l)“. ®e11t1ch1a11b 1111111 a1ï¤ geheten, 511 fagen, maê eê
in mem ïe111ït 1111111ïcht2), aber ï€1TI€ ![1’l1ïDD15t 1ft a11ê111e1che11b3).
30 mm 21m g1e11he11 Sage, bem 29. (51111, macht 11121 Q,a1 äB11he1m II.
mjmmai ben 1B[€Q1JCtDb1ïC@€1T §BDIïä)IC1Q, bie i1ïte11e11h1ïch=fe1B1ïche ïgrage bem
Etbmbm Sëüügèlï C5ch1eï1§»ge11chtêh0f 511 1111te1111e1te11; b1eïe1 %¤1fch1ag, 111111
üa bam bem 111111ge11§» 1111 Dëlltïtijëlï §2”13e1ï51111che f€I1I€ (511111 511 üïlbêïl 111,
nüämm 111e111t u1111ea11t11101tet. @1e ïatïache 1ït 111111 bem ,,äD2eïïage1 ~£)ff1c1e1”
-€ Qxgtm 111 äBete1§11111g e11th1111t m¤1ï1e11 (iïa1111a1: 1915).
E ma: älï €11'[€lTI DDUI 3 1.§§1111hat1e1te11%e111ht e111ä1t 111e Bahe11ï che Giet a11ï1=
V ° Qag ïchaft, {1e {ei ba11011 1111e15e11gt, bai; b1e %€müf)11ITg€1T @11 @bma1ï1 Górehê,
·{m" {DH be11§§11eï1e11511e1ha1te11, be11 @11TlQ be1@1e1g111ï1e Hiüfjt a11fha1te111ö1111te 4).
jïmmäj _ €EJ1e beutiche äU2¤11111ï1e11111g hatte m1t bem 21. S1111 Begonnen,
, ürmae 51111111hït 11111ch 11112 ëiïlïlälïllïllïlg e111e1 €T1e1he ï1e1 äR€ï€13D€i(1f)1CQ1'111g€5),
’u mm: bülïll bev; b€LlfïCf)ClI Q‘ïf151e1e 111 he1 @chme156) 111111 ba1a11f am
5 25. $1111 ber @CtKI11ï01T 211212157). 21m 26. i"51111 ma1 111e beutïche {§10tte
ne meth auä Qfêülïmägëïl öllïüfïgüïllïëïl m¤1be118).
uur aug; 9111htêbeït0111e111ge1 ïet5te_ bie Cèïlïtëlïfé 1h1e D€ïlTIü1€I11b€I2 5Be=
, Qgiwet 11111h1111ge11 f¤1t; a11e1 bte b€l11]CI)€ §Reg1e11111g machte ïhïtematüch a11e ,
Lb gm ug 1h1e ggäfïlläjé älllüübtê. 911ê am 31. $51111 »£>)'te11e1eh 511111 e1fte11 áD2a1
.· 3 e11111J1111gte, m1t ï1e1 1111f1ïche11 1R€Q1€!LUIg hen S511ha1t be1: ïerbiïchen
ámüájtm 22ste?) 511 Cïöïtêïftl 111111 be1 öf1€13ï€1Cf)1fCf)=UHQGï1ïä)€ (ëefanbte beu
[um bic ä$e‘feh1 e1h1e1t, ftnh 1111t bem äD21111fte1 beê ïuüiïájëü %111ê111ü1t1ge11
mèt {id) 21mte§» ,,a11§511ï111eche11”, machte ‘§De11tï1h1a11ï1 jebe äëêïfjüübïuüg 1111=
mög11ch, 111bem eê {Bill 1I1t1mat11m 1111 gïüglüïlb richtete. ,,QS§ hätte
Hung öu 11111 e111e§ 8_e1che11ê3 11011 ?B€II1l'l heburft", fch1e111t5211h11¤111ï1h, ,,11111
Inüemg) ben €>51afe11 ëBc1Cht01b 511 11eft1mme11, 11ch mit e111em b111111mat1ïche11
äfügung @IIfDIQ€ 511 11eg1111ge11 1111b {ICE) 21111ch b1e_ ïe1111ïche ‘l111t111¤1t Bêïllbigf
"um giué 511 e1f1ü1e11, a11e1 ï11eïe§ Be11‘he11 111111112 mcht gege11e11. ïsm ©€Q€lY‘
ba gum te11, man hat 511m Rriege geb1ä11gt”1°).
Uàmdbw 21m 1. 2111g11ït ilïbëg 11chtete ber beutïche .S‘2a1ïe1 a11 ben §2ö111g
’ hun @11g1c111b BUT ‘£.e1eg1am111“), baë TOIQ€11b€1T C<5at5 e11th1e1t: ,,ï511
mich öu ï11efem QIIIQEUBHCE ha1te11 te1eg1aph1ïChe 111111 te1eph11111ïche %eïeh1e 1118
1 ©e111B11c1 $21. 97; %1a1111 11 1. 84.
[mz; bmx 2% %I(J11BlICI; 921 111. H J gz ·
_ 3) (55e1£1b11ch 921. 97, 98 111111 109.
’ ") §me1te1 $B€ï1Cbt bcë ©rafe11 >2e1che11fe1b, hahe11f1ïhe1 §·BCUDHUIäCDüg 111
1 §B€IZI'1II, buïch $1111t @1ê11e1 11e1öffe11t11cht.
‘ 1 5) Gáëïbólllb $121.15.
` “) 23. $1111, G5e11111111h 2121. 60.
7) @5e1bf1111h 2121:.106.
jh °) ©e1E1b11ch 921. 58.
Q: °) §BI(1lIB1lCI*) 921. 133; §)‘10tb11ch 921. 55.
1- ‘°) ®e11ffCh11ft Qichuomïfhë, C5. 41.
J “) Ebeutïcheê §lBe1ï5buch, 21111age 32; Cgëïbbllfb, 91111age II, 921. 2.
J1 3*