HomeDeutschland schuldig?Pagina 221

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 222.91 MB

' ” ‘ ­ 205 -­
Qïäir I€l1f€II b1e %111f111erffa1111e1t ber 53efer auf bas @(1111111
. _ biefeêä ïeïegrammê. 21111 áUè11t1110cb, be11 29. $1111, mar b1e Q01111ib1e
meg ber ,,%eftreb1111ge11 ällï 2f1§abr1111g beêä eur0f1111fcbe11 %ï1€b€U§” 1111
ääïb ägbgg G51?1ge,%111ä)bf?af011011ï] ïgêïlftanb febr gggzthbaä gugïogjuëiëbràg
g 21 ,1111 ere e a 1111g gll 2 e11111ge11 . e II e r ,
iäï f0 mar bg gücbt bäë ggebenêá ïüïläääläï bçëê €ïrgäb111ffe;)%tbeêt$ïI)r1eïge§
. wegen. 0 a11ge 1e rage er 0 e ·11g an Q 111 eu 1e BH
gg; war, b11eb b1e Qäacbe e111 be111bar r1§»1a111efte§ ‘21be111e11er.` ëlêeterëw
mnt: burg 1111bl ggüïlê mar 111 blêfëm ämDmB11t'bI€ €1Tg1If€f)€ ,{'0ffe11t11cbe
Rage SRQIITUITQ ber 1111er'effa11tefte Sranfe, 1111b b1efe111Rra111e11f11b11e Tl'1Cl'II
5 E 1111e11i111egt 1111b be111abe e1111ge §JJ1a1e 11111 ïage be11 €B111Q: ’®1B
gäïá ëellelgrammeggääeäcfgubbräfê 11àacb1e11 bëlï Gänbäwï ecbgeë Cè11ebê51111fcber
. 11 Büüê. ll 11 a11g eê 1r1ege§‘· 11111r 1e · 1ag110 e ` €1IT ar ga115
@[61* günftig. ,,€®1e @,UIC1C1)€ Gärebää 1ft 110111 I)€LIT1Q€U ïage (III 111e1 11arer
ggêlê . änbübnerfbcï/f1êfter g1€» bab111 QCYUDYBEIIH, te1egraf1b1er1e %€lTCf€I”1=
0r a1111.2.31111 .
afg; "(êr recbnet febr auf be11 ($3111br111ff, ber burcb bie 111 ber
md) $10tte DETZQHIUBTEII, be111e DBïöff€I11I1Cf)1€TI 1111b C501111abe11b
abenbê ·bef1:b10ffe11e11 wèüiïüüfjmëü ber110rger11fe11 IDHEDEH
(b. b. 11111111t1e1b11r UGC!) ber ä3eröffe11111cb1111g beê öf1er=
re1cb1fcbe11 l11t1111a111111§», baê 111 be11 ,3€1tLIlTQ€ïI 110111 §§re11ag,
BEN 24. $51111 erfcb1e11). Qaä geftern e111getr11ffe11e ïëïggïümm
2’111cba11a11§ macbte a11fcbe111e11b QIUBU febr 1U.11§1lCf)€l1 C‘»E111br11c1.
äèhëüfüuê bat bie 3LlD€I3f1Cf)t $B€ITI1II§ 1111b Qï§1e11§ 111 E€öllQ
2;;% auf b1e §11e11tra11t111 (&11g1a11b§à f€111€I1 ©r1111b 111ebr."
B01; ge5. ï3e11cfe11b0rff.
%1ber, 11316 baë 0ft 11111 be111 Qflfbëlï Qälluäülï gefcb1eb1,_ er1111e§
, f1cb aucb b1efeQ» a1§ uberauê 0p111111ft1fcb. @Cf)D11 11acb bïet ‘£age11
telegrabbierte %e11cfe11b0rff:
CIT. ‘ ,,(Sa111b011 fragte be1 Gáreb a11, 0b er ber €m€1l11lT1Q' fe1,
uw bafg ber äD10m€lIt e111getre1e11 1ft. Gáreb c111t1110r1ete 1b111,
rigerç bafa ber 9RDm€'I1b e1111rete11 1111rb, f0ba1b b1e @t€HltTlgI1Cl1)m€
Egg?) ä3e111fcb1a11bê f11b 11ö1I1g 111111. (§a111b011 befta11b'111cbt meiter
über barauf, ba 11011 QITQICIHD ernfte SJEGBUQBWEH 111cbt 1111r_511r
:1ge11 @5ee, j|·DUb€L‘1T a11cb auf be111'£!a11be_getr0ffe11 U3DlIb€H'ïITl?1.
het (£11111b1111 fagte, bafg TIGCI) fe111er Syälïlllllg b1e Sage {ICE) HIT!
fcbe11 DEH %111ge11 beë äBar1a111e11t€»'110cb Illdjb gëïlllgëübp ge11art
s1111g ba? bg1111tt(«$§reb, 0b11e 511 r1§»f1ere11, 1101b beute Dffêïl a11f=
'DCTI re CIT 01111 e."
55, 1 _ 21111 a11bere11 ïage aber 11111rbe baë ä111b bere11§ ga115 bebr0b11cb.
bag 1 21311: 1efe11 1111 ïêïëgïtlmm %€I”1CE€I1bD1Zf'f§ 110111 18./31. $1111 f01ge11beQ:
1111b ,,©reb berftebt bie Slage a11Qge5e1cb11et 1111b f1eb1 11ölI1g
1b111 11ar, bai; e111e ge1111ffe ä11ea1t1011 1111 €Bar1ame111 er11fte
e1cb= ©cb1111er1g1e11e11 für 1b11 fcbafft 1111b 1b11 511r Qïüïïêïl ëB0rf11bt