HomeDeutschland schuldig?Pagina 127

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 222.91 MB

, ­- 111 ­-
;B€t€E§_ cIaïic11 lniirbc. êlïëic müïgtcn hei bicïcc gïïïbëïllllg hiê gnm Gïnbc ‘
H Qïm; crhIcibc11, nnb, iolangc Cêngïanb bicic nnïcrc Sncbcxnng nicht ptci§»= _
gum ' ehc, icicn bic 9.(11§·nchtc11 auf Qïcfulg nicht gcïchmnnbcn. Gnglanbês
Q gg; altnng mecbe anch bic ïiittci ccinntigcn, bic nm nichtê mehr _
aubgàg cncigt ici, nachgngchçn, nnb mit bcc cë nnês Icicht nnb mich gc=
{ahw? ingcn tönntc, c111c1mï1ti¤c ëlëêïïifälïbiglllïg bicêhcgügïich ahgnichïicfgcn.
9 Q tch ictgtc anêcinanbcr, mic @üCIIGid)=uNQGïII§ QBibccitanb achcbchcn
n ämgc nb, lncnn bicê gïiicfc, bic hnïgariichc äcagc acttcnnt nnb hciunbctê '
. hrcr Söïnng gngciühct Inctbcn fönnte, in bai; £Dftcrtci1h=1lngacn affcin
"b· inïiicïhïichc, lnaê Göcch bncch Sïupfnicfcn hcitèitigtc. Qïëic niiiiicn, _‘
cïiintcrtc ich, bcn Sïricg bbrhcreitcn, bet in nahct Bnfnnft ll11D€1f= 1
icibïich ift, lncnn 1nan nnê bicic üntïchiibignng Dcrrncigcct. Qini
icin cxncntcê intcniincê äöciingcn gahcn mir iihïicïgïich Qiïch nnb
wacbinac ihc ïiêntt, bai; iic ï0YtfCIf)1`€lI mcrbcn, nniccc tccritmciaïc
çIItï(`I)übiQliITQ§fDIïbCYLUIQ ibïangc gn nntcrïtiitgcn, atê ëiinhïanb iic
nfrcchtcthaltc. Sch cgpligicrtc anch nnicrc anbcrcn %DYï1€‘L`LmQ€1I,
an cnt=ïia1nentIich hctrcffê cinciv Gjaraniic iiic bic C=5tcHnng änênicnê aïë
ftcrimn incäà antbnmncn Cäangcn, ahcc 1nit ber äinifaiinng, bic iic anïchcincnb
tgcpticrtcn, bai; bntliinfig bicic ämcbcrnngcn in bcc giëfllüiüll nicht
lg08_ ncgchracht nncitbcn ïnlttcn, ba baê gangc Cëchkncrgcïnicht auf bcn 1
jam M ccritoriaïcn .@bn1i1cniati0n tnhcn miiiic. ïïäcnn bicïc CLIIQCITDUUTIQII
u @mg ccbc, i¤‘fönnc bann allcê anbcrc gn1; Sbiêêfnïiinn gcïtcttt mccbcn.
ich auf gallëà iic ahcp bnrchfalïc, in niiiïgtcn mii: Uli? altcm anbcrcn nnhc= h
wim fm ingt b1lI‘(`DbJJUIQ€lT, uhnc barnni b¤@ hcïxicbigt gn fcin. ‘®c1;.Qönig
_M)àu it nicht in SDITDDII, nnb cê itt, nicht iichcc, oh cc nm: Céênbc bcr
èmtguä iinitigcn Hlänchc gncücïfchrcn nnïb. Sch fann ihn bahcr nicht cr=
Düübcä actcn. Sch haha angciangcn, hci bcn ëlïntïchaitcrn Qäcïnchc gn niachcn,
mb" für mb ïniït anch Qanbêbmnnc, ben iciihcrcn Sïiiniitcc bcàä êfnïgcrn,
ënmg cjnchcn. Ebic gciamtc Slërciic ih1npathif1c1;t' ichr 1nit ëcïhicn nnb
meüem mt 'mil`; ich gchc bcn Eläcctrctcrn nnb ëäcrichvtcxftattctn angcichcncit
mfmug nghfchcr nnb anêtiinbiichcn äätiittcc Snïmcmatinncn nnb Sntcttncmä.
Qaumz Tan, hm: rciïc ichtani Cïmnntag nach ëlèaciê. E’[n älêaïchitïch hahc ich ç
ggmm, ïmïbm f€I€QmiJfJï€ït­ gcg. SDMI0111 anmïniti ch. 1
gcnb cin ‘ ""' 1
c1n= S
ilïigcn, hh; 1
Baifan ” 1
ig %‘g= clcgramm beë in anïgccnrbcntlichcr ámiïiiun nach Gt. äiëctccêhnrg
àmegm utïcnbctcn fg>cm:n Säaïchitich an baê Siïiiniitccinm beê äïnfgcrn
ingarn in ‘öcIg1tab.
twgöaï ä]3ctcrQhncg, ban 30. Qftohcit a. Gt. 1908.
E wi? @citcrn hattc ich cinc Cëunbcranbicng hcim garen, bic eine
gnglï jïïhc Cätnnbc bancctc. ®c1c gar gah icincn gruigcn Cëhmpathicn
r Ccëcrhicn Sïnêbrncf, riet cinc rnhiga shaltnng an, bcnn nnicrc
' . j,