HomeBarbarenPagina 99

JPEG (Deze pagina), 899.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

97 ï
n begonnen en langzamerhand in kracht toegenomen. De -
lt artillerieprojectielen vielen steeds dichter over de Duitsche Q
n loopgraven. Zij waren echter zeer slecht gericht en misten i
le hun doel meestal, en woelden het veld vóór de eerste en
ar ` tusschen de eerste en de tweede Duitsche linie om. Vele
granaten kwamen bij het inslaan op den grond niet tot 3
n- ontplolläng. l
en Nu begonnen uit de verdedigingsstellingen aan de over- Q
tal zijde de geelbruine aanvalsgolven onder luid geschreeuw op ·
en te rukken. In dichte rijen stormden zij met heldenmoed ;
ald voorwaarts over de heide onder den kogelregen der Duitsche i
op artillerie, onder het snelvuur der machinegeweren en hand- j
en vuurwapenen. Hunne gelederen werden gedund, versmolten, .
vernietigd onder de felle bliksemslagen der opstnivende I
ans onweerswolken, de moordende kogels der handvuurwapenen. .
lin Waar nog slechts een paar dozijn mannen voorwaarts storm- l
een den, zag men een veeg van kleine rookende zandwolkj es zich
van onder hunne voeten verheffen, en zag men hen dan tuimelen
ide, als gekapte woudreuzen in het bosch. Aanmoedigende kreten
en hoera’s gingen over in jammerkreten en gekerm, of in j
De dof stilzwijgen. Maar telkens opnieuw stroomden andere I
nier vaalbruine troepen uit de onuitputtelijke bressen te voor- l
was schijn. Steeds meer werden zij door het brullende mitrailleur- ?
kon vuur gegeeseld en vernietigd. .
stel- Op ééne plaats gelukte het den vijanden, door de ruïnes
der Duitsche prikkeldraadvelden heen te dringen. Doch j
yven veldgrijze soldaten sprongen uit hunne loopgraven te voor- Q
niet . schijn en gingen de indringers met bajonetten te lijf. Een l
.1ken verwoed gevecht van man tegen man ontstond. Degenen, I
·lieg­ die· niet vielen, wierpen hunne geweren weg, staken de .
naar armen omhoog en werden in de stellingen omlaag getrok­ ï
ver- ken als gevangenen. ”
vlie­ · Een vaandrig, commandant van een afdeeling mitrailleurs, i
oosch had onderwijl koelbloedig twee machinegeweren op den i
chter linker vleugel in stelling gebracht. Zijn manschappen volgden ,
onverschrokken hunnen leider ver buiten de linies op het j
laf te veld met hunne machinegeweerbaren. Zij kropen naar een
trd in granaattrechter, waarin zij verdwenen, terwijl handlangers j
.n rus- de `munitie doorgaven. In de vreeselijke verwarring was het
terug- den vaandrig gelukt de machinegeweren in stelling te brengen. j
orden. Twee nieuwe vuurbezems veegden van nu afaan met een 3
ijweer Hankvuur tegen den stormloopenden vijand. Weldra stond 2
7 E