HomeBarbarenPagina 98

JPEG (Deze pagina), 936.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

i.
l 96
li . .. . .
jj kon de lichtgrijze borstweringen van zandzakken zien, en
,l overigens niets dan den gelen zandbodem, begroeid met licht p
, jl heidekruid, doorschemerende tusschen knoestige naaldboomen
l lt aan den rand van het bosch. Maar in het bosch was de
l l · bodem met ontelbare borstweringen, met smalle gangen naar ‘
l il l t verzamelplaatsen en verbindingsloopgraven doorsneden.
' Zoolang het nog licht was, mischien zelfs in den aan-
l staanden nacht, scheen men den eerstvolgenden vijandelijken
f i aanval nauwelijks te verwachtenl De laatste stormaanval
i j had te veel bloed gekost. Ook al beschikten de Russen
nog over groote reserves aan menschen, die over het veld
j des doods konden gestuurd Worden, zij moesten toch op
adem komen, gewonden transporteeren, munitievoorraden
aanvoeren.
Q Vlak voor de Duitsche prikkeldraadversperring lag tijdens
l i; den nacht een kleine Duitsche luisterpost van drie man in
een hol. Door de smalle, doornige opening waren zij erheen
gekropen. Op den vroegen morgen, toen zij rillend van
koudeiterugkeerden., brachten zij twee gewonde Russen mede,
. , 5 die zij in den nacht hadden gered en verbonden.
çz jl De nacht was rustig en zonder aanvallen verloopen. De
vijand scheen nog niet op de hoogte te zijn, dat er hier
l j ? bij den heuvelpas slechts een kleine verdedigingstroep was
êä R. ? achtergelaten, zoodat het legerkorps zich in goede orde kon
ï ï ï terugtrekken en nu bezig was, een voorbereide sterke stel-
ling, meer achterwaarts gelegen, te bezetten.
Des morgens kwam er een Russische vliegmachine boven
ii , de Duitsche linies, zoemend als een hommel. Zij werd met ,
iêj krachtig vuur ontvangen. Men zag de granaatkartetswolken
jj , = springen als witte ruikers, achter, onder en voor het vlieg-
QW ? tuig, dat bij iedere dreigende ontploifing sprongen naar
QQ! l i boven maakte. Na een half uur keerde zij terug ver-
gj i volgd door een Duitschen tweedekker, De vijandelijkb Vlie- .
` l genier redde zich echter en streek neer achter het bosch
i in de Russische stellingen. Nu waren de Russen achter
l ï de waarheid.
In de Duitsche linies was alles gereed, om den aanval af te
w at wachten. De machinegeweren stonden goed geblindeerd in
‘ jl sterke stellingen op Ide vleugels, de infanteristen wachtten rus-
l J ti achter hunne buiki estalen sch1lden,welkeb1 elkenteru ­
, , . S _ g _ J g
ii kaatsenden Russ1schen kogeltreiïer trilden als klankborden.
E Het vi'andeli`ke vuur was o den vroe en mor en weer
. . « • . J J P g g
1 i k
l 1
l Q =
tel ler