HomeBarbarenPagina 97

JPEG (Deze pagina), 848.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

95 ä
t en kermen, van bidden en vloeken. Reutelende aanroepingen ,
‘ van God en den duivel, daar hulp en barmhartigheid van
l de menschen niet meer te verwachten is. Langzamerhand j
1 zwijgen de roerlooze gefolterden. Het af en toe opflikkerende
R i koude licht der zoekliohten glijdt tastend en zoekend over
het doodenveld en ziet slechts onbeweeglijke menschen, die l
door de koude meer en meer in slaap worden gesust. De
koude is barmhartiger dan de menschen. l
1. j Velen der soldaten, die op ,,Niemandsland" liggen, zouden .
pt t gered kunnen worden, uit den knokigen greep des doods {
bevrijd, maar de uitgezonden patrouilles, welke zich in den
,_ nacht gewaagd hebben om er op uit te gaa.n, moesten voor .
hunne naastenliefde vaak hun leven offeren. Het bleeke j
,_ schijnsel van den morgen heeft hen gevonden, uitgestrekt 1
»· tusschen degenen, die zij wilden redden. l
,_ Na een half uur waren de compagniesoommandanten bij
[1 den majoor verzameld en ontvingen hunne orders. Geen
woord van kleinmoedigheid kwam over hunne lippen. Men
,1 berustte er kalm in.
11 De hoogere bevelvoering geniet het onbegrensde ver- 1
LS . trouwen der Duitsche militairen. Zij beveelt, en het bevel l
1_ wordt uitgevoerd, voor zoover dit binnen menschelä ke macht
;_ valt. De troepen, welke een dergelijk bevel krijgen, voelen, l
11 dat het meer inhoudt dan een gevaarlijke opdracht, dat het ,
,._ vaderland zijne zonen noodig heeft, ook om zich op te l
offeren, als dit gevergd wordt. »
11 Zooeven was weder een Russische aanval, welke dreigde
,1. over den Duitschen golfbreker heen te slaan, afgeweerd. De
[6 ‘ , aanvalsgolven werden neergesmakt door den kogelregen der l
1S mitrailleurs en handvuurwapenen, werden aan flarden ge- l
CS geeseld met bloedige doodelijke striemen. Op de met bloed 2
11 gedrenkte heide tusschen de stellingen lagen kermende en
16 jammerende gewonden, wier kreten zich vermengden met 5
1g het huilen van den wind door het met granaten bestookte 1
,11 bosch en met weerzinwekkenden stank van in staat van
[G ontbinding verkeerende lijken.
G, Zwaargewonden werden uit de voorste linies weggedragen
B, en in besohuttende gewelven overgenomen door ziekenver­ {
16 plegers, die de eerste verbanden aanlegden. Lichtgewonden
jg lieten zich door hulpvaardige kameraden helpen bij het t
,11 verbinden.
,11 In de Russische loopgraven was het stil en rustig. Men 1