HomeBarbarenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 809.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

I _ , "" ----­­-­-­-·­~­-~ ­»,rr mv Y .. _
l
l Mijne aankomst in Duitschland.
Als een voorwereldlijk monster doemt, massaal en trotsch,
· { de Stubbenkammer 1), gehuld in regensluiers en mistbanken,
_ l op uit de schuimende golftoppen der Oostzee.
l Zoodra wij dichterbij komen, barst er een vreeselijk on- _
weder los. Stortbuien geeselen krachtig de voortjagende
golven, en het land verdwijnt van tijd tot tijd achter dichte
, ` regenwolken. Dreunend rommelt, rolt en kraakt de donder,
'‘`` en felle bliksemschichten schieten sissend over de onstui-
· » mige zee. ’tIs een beeld van een oorlogsfrontl Men voelt
; zich aangegrepen door onbestemden angst en benauwdheid.
1 r Dit gevoel houdt echter spoedig op,,zoodra wij in de
g haven van Sasznitz binnenloopen, waar douanebeambten
en militairen precies als altijd hunne plichten vervullen.
Q Alles is als voorheen. Is dit land, door welks poort men
j nu binnentreedt, werkelijk in een reusachtigen strijd ge-
l wikkeld tegen meer dan de halve wereld, in een strijd,
1 waarvan de afloop over het wel en wee der natie beslist?
L Het kalme vertrouwen groeit, naarmate men langer in
Duitschland blijft, en niet minder de sympathie en be-
i wondering, welke wij voor de germaansohe natie moeten
_ koesteren, die zich in den overweldigenden strijd zoo
. krachtig staande houdt. Het is, alsof het glorierijke Karo-
_: lingische tijdperk ons weer levendig voor den geest komt,
l; hooghartig, mannelijk, eenvoudig, zonder praal. Ook in
g · dien tijd beslechtte het zwaard alleen de twisten tusschen
l de volkeren, ook al waren de toestanden van toen en nu
4; geheel uiteenloopend. ­ .
. Gedurende de maanden, welke ik in Duitschland en
* Rusland doorbracht, heb ik woorden gehoord en daden
j ` gezien, welke ieder vaderlander diep moeten ontroeren.
l Vraagt men mij: Zouden wij Zweden even dapper vechten,
l zonder den vijand te beschimpen? Zouden wij ook grootsch
E handelen en weinig spreken? Steeds luidt dan het ant-
l woord: Wij zijn een volk uit denzelfden stam! Wanneer A
l . _..._....
. 1) Voorgebergte op Rügen (Vert.)