HomeBarbarenPagina 89

JPEG (Deze pagina), 892.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

87
Hd tend en zingend door het luchtruim. Bij hun krakenden ,
,]f. plof op den grond stegen bruine schaduwbeelden van rook
ms, en gassen ten hemel en daalden weer neer in wolken van j
.. zand. De lucht trilde, de aarde sidderde. Elk dondergeweld
GH van de verborgen Duitsche artilleriestellingen werd na een
iin poosje door een echo van geweldige ontploflingen met vuur-
zuilen en kronkelende rookwolken in de vijandelijke stellin­
hm gen beantwoord.
NGI Aan gene zijde der uitgestrekte, verwoeste velden ligt een
mg der sterkste bolwerken van Rusland tegen het veroverings- Q
zuchtige Germaansche barbarendom! Op de stafkaart ziet
men de vesting omgeven door dubbele cirkels van sterren.
Dit zijn de moderne, pasgebouwde forten, van de vreeselijk­ ·
ste verdedigingsmiddelen voorzien, welke door menschelijke ii
hersenen konden worden uitgedacht. Kanonnen, mitrailleurs,
landmijnen, uitgegraven terreinen, zoo breed als beddingen i,
eener doode rivier, met smalle, glinsterende kanalen in de
an, diepte tusschen de heggen van prikkeldraad. Daarachter j
äen. liggen bestormingshindernissen met lange puntige staven
che beplant. Van al de sterke forten ziet men vanaf de uitge-
.alf­ strekte velden niets anders dan aarden wallen, omgeven
Ide door nauwelijks zichtbare stoppelvelden van lage piketpalen ‘
jgs- der draadversperringen. je
Gas. De Duitsche aanvalsketens beginnen zich te verspreiden
GH van uit de boschranden over de uitgestrekte velden. Men, D
rare _ ziet hen als kleine afzonderlijke stipjes voorwaarts rukken i
rdc en dan weer in de aarde verdwijnen. En achter hen aan ,
komen steeds nieuwe tirailleurslinies uit het bosch opzetten j
ind- en worden evenals de eersten van tijd tot tijd aan het oog
DG onttrokken. Boven de aanvallende infanterie-linies vertoonen l
ltgu zich telkens heel even kleine witte wolken. Hier en daar i
ver- stort een man neer tijdens het voorwaartsgaan of blijft
liggen, als de tirailleurslinies weeruit den grond verrijzen,
r de om op te rukken.
W€g_ Steeds dichter naderen zij het fort. In de eerste linie ligt
[OD- de vrijwilliger Schneidler, plat op den grond, zijn geweer
[­ dg stevig vast houdende. Zijn blik is onafgebroken gericht op Q
de lage wallen, waarbinnen het fort, dat nu bestormd moet l
vuur worden, verborgen ligt. Die Russen daar moeten zich nu
gunt wel in een hel bevinden van ,,dikke Bertha’s," die de uit- l
oaan gravingen en bestormingshindernissen platschieten, kaze-
flui­ matten en borstweringen vernielen en doorploegen.