HomeBarbarenPagina 88

JPEG (Deze pagina), 849.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

it l à
86
l ï r `
l j je leurs. Hij had talrijke wonden, waaronder een kogelwond
jl l lj door zijn maag, een bajonetsteek door de borst, een kolf­
l jl { ‘ slag op den helm. Van zijn patrouille waren korporaal Witte
lj en eg? marä liclhlt gewcänd, twee waiien er dood. - - ii -­
§ ,«§~ ,, ees an aar, at je maag eeg was, toen `e er ien
ï xlf kogel doorheen kreeg, anders zou het schot doodelijk zijn
geweest," zeide de chef van het veldhospitaal,
E -. De pas bevorderde vioe­feldwebel Hübner glimlachte
E zwakjes, op zijn ziekbed liggend: ,,Dokter, ik zal toch wel
j l ,. weg; gauw gezond worden, zoodat ik weer -­ weer uit mag
irïxïti ru en’

ïz;
i Magere Hein zwaait zijn zeis.
. De spoorwegen voerden steeds nieuwe troepenmassa’s aan,
die in den heksenketel des doods zouden moeten dansen.
De ééne trein na den anderen rolde, beladen met versche
gl regimenten, langs de linies naar het front. Door de half-
j ; geopende schuifdeuren der passeerende wagons zag men de
,§‘ anken, geheel bezet door met bloemen getooide krijgs-
;! lieden, die jubelend met helmen en kepi’s zwaaiden. Bees-
; l g tenwagens, waar ritsen ongeduldige paarden stampten en
äï ï; hinnikten. Rijen van open goederenwagens, waar zware .
kanonnen en munitiewagens als donkere monsters onder de
beschuttende dekkleeden vastgebonden stonden. '
i Met horten en stooten bleef trein voor trein op de eind-
ij ! stations achter de opdringende Duitsche linies staan. De
l` deuren gingen open, compagnieën, bataljons, regimenten
<ïi verlieten den trein. Artillerie, eavallerie, pioniers en ver-
l j i plegingscolonnes, alles stapte uit.
{55 l* Batterijen reden ratelend in vliegende haast naar de
T; aangewezen stellingen, cavaler1e­escadrons draafden weg.
Infanterie-bataljons marcheerden af. Alles rolde als een on-
{ weerstaanbare lawine over de wegen voort, welke naar de
. ” verschillende plaatsen van het slagveld voerden.
ll De Duitsche artillerie achter het front kon nu haar vuur
i l E verdubbelen. Groote vuurmonden braakten elke minuut
" _; monsterprojectielen uit, welke onder hevig snorren hun baan
i door de lucht aflegden. Ze schoten als bliksemschichten flui-

" .l
l 1 J;. {
ïl I, Ni n
~ al ai- ‘