HomeBarbarenPagina 87

JPEG (Deze pagina), 869.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

85
ED golven zouden worden gestuit. Weldra zouden de beide
·O‘ maaimachines des doods hun doodelijk werk gaan verrichten. j
im De sergeant keek zijn mannen aan. Ieder begreep de . lï
OD hachelijke situatie, waardoor zg allen wellicht spoedig kin- ig
B1`- deren des doods zouden zijn. Die machinegeweren daar
moesten onschadelijk gemaakt worden, ook al zouden zij
de zelven bij de wanhoopsonderneming het leven erbij moeten
VOS opofferen.
ïOï` De sergeant kroop dicht bij zijn vier mannen en gafhet .
OD- duidelijke bevel:
1OO ,,Snelvuur op den machinegeweertroepl
WO1 Daarna er met de bajonet op los gaan! de officieren bij j
het eerste salvo! - Vuur!" N
EOD Een krakend salvo in den rug der Russen! De beide
" de oflicieren vielen terstond, en nog voor de volkomen ver­ ,,
kde raste manschappen bij de machinegeweren tot bezinning ,
ïals kwamen, waren er nog een half dozijn van hen gesneuveld. °
OOï" Nog twee -­- de anderen vluchtten haastig, toen de sergeant
g€‘ en zijn troepje zich op de mitrailleurstelling wierpen. Te
F dB laat -­ een lange linie Siberische Jagers kwam reeds den
voet van den heuvel bestormen. Kogels floten. Een zijner
HOJC manschappen stortte neer. Nog één, de korporaal. Een lange Ik
wml Siberische Jager raakt handgemeen met den sergeant: met ,
xwde een bajonetsteek door de borst stort de Rus achterover van
SWP den heuvel af. De sergeant begint met alle macht op het
Pï`m’ onschadelijk te maken machinegeweer te ranselen met zijn ’
%PPOl geweerkolf, welke in splinters vliegt. Op hetzelfde oogenblik l
voelt hij een steek van een Russische bajonet door zijn
lgïms . arm, zoodat hij zijn geweerloop laat vallen. Maar vlak daarna r
USSOU steekt het korte mes van den sergeant in den hals van den
lOuï`S‘ · Rus. Met reuzenkrachten pakt de sergeant het machinege­ E
gende weer op en snelt er mee naar het andere en bewerkt het
wlmg als met een moker, Waardoor hamer zoowel als aambeeld
11 OO? vernield worden.Nu mogen zij hunne machinegeweren nemen. E
V En wederom geraakt hij in tweegevecht met een Rus, voelt jj
ïdêu plotseling een harden slag op zijn hoofd.
arre­ .
VOS af Toen de Duitsche Jagerscompagnie het volgende oogen­'
ks WJD blik den heuvel bestormde, vond zij den zwaar gewonden i
1 VlïO‘ sergeant Hiibner en zijne patrouille te midden van een j
>Oï' de kluwen levenden en dooden. Hij lag met zijn buik op een T
H«¤V9»lS" hoop ijzerwerk, de overblijfselen der beide Russische mitrail- Y