HomeBarbarenPagina 86

JPEG (Deze pagina), 904.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

V . ~"·# ‘ * ··= ~ ·- . __, _ , A _ Y . W g

i. l l E 4
, ï «ï 8
l ly
¤=‘ ,i Het vuur nam in hevigheid toe. Duitsche hoera­kreten
V l drongen door het geweervuur en het bulderende oorverdoo­
. l . j ‘ 7
,,5 ll vende gekraak der granaten. Lange marschcolonnes van
lg; ll g E .. • . .
lj,. terugwijkende Russische infanterie en wagens begonnen
~ langs den weg terug te trekken. Het gedrang en de ver-
, ­ warring vermeerderde met iedere minuut. `
De sergeant begreep, dat de eerste, misschien zelfs de
il; tweede Russische loopgraaf reeds door de Duitschers was
l l ‘ genomen. Had hij toch maar een paar compagnieën onder
jj zijn bevel gehad, dan had hij er op los kunnen stormen,
In plaats daarvan moesten zij zich verstoppen als konijnen
,ïr in een hol. Maar hier moest het hem toch in ieder geval
ï,_­l, gelukken om door te breken.
Steeds nader kwam het vuur der Duitsche artillerie. Een
§‘ àl granaat sloeg in tusschen den weg en de plek, waar de
· patrouille lag, zand en schroot vlogen den sergeant om de
ll ä lê l ooren. Het was nu even evaarli`k om teru te trekken als
` t bl" l' gt htJ h ' hgt t ' h
äl i a l om e ijven iggen wan ac er en in e errein oor-
den zij getrappel van wijkende Russische troepen en ge-
EA ïl ?·ä weervunr 0 den vliegenier die na een vlucht achter de
­ l .. .. P. . ¤ ~
vijandelijke linies behouden terugkeerde.
jl Op den weg heerschte eenrvreeselijke verwarring. Het
gj, ix t geluid der voetstappen van wijkende troepen en het geratel
i der munitiecolonnes vermengde zich met uitgeschreeuwde
commando’s. Het hartverscheurend gejammer van een ster-
vende klonk tusschen het oorverdoovend lawaai van sprin-
äglj , l j gende granaten, geweervuur, wagengeratel, paardengetrappel
Qi ! en menschenstemmen.
l ` Nu begon de stroom van vluchtende soldaten en wagens A
,.‘; * op te houden. De laatste verdedigingsstelling der Russen
l` ja l f was genomen, en alleen de wijkende Russische tirailleurs­ _
linies scheidden de patrouille van de voorwaarts dringende
l Duitsche tirailleurslinies. Weldra moest de sergeant in voeling
komen met den vijand, verward raken in de netten der
V ip , wijkende troepen. _
. Ginds kwam een kleine afdeeling met mitrailleurs in den
gl . looppas aanstormen, twee machinegeweren op lage karre-
2 lïljl tjes met zich mee sleepend. Zij sloegen van den weg af
^ l‘=ä het " in dl t rk-
; s, ,, e mj errem in en namen s e mg op en ioog erug in s van
de patrouille. Ongeveer twintig soldaten begonnen in vlie-
jl i gende haast verborgen stellingen op te werpen voor de
gl i ma chinegeweren, waarmee de oprukkende Duitsche aanvals-
· ë J
l m l il
S ,j' »j
l ‘ ‘
° *;;.1 l 7