HomeBarbarenPagina 82

JPEG (Deze pagina), 930.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

" ., r
l llji llï
l V là
ll geant overziet alles terstond en neemt reeds deel aan het
fi g snelvuur op den ruitertroep daar ginds op den heuvel. In
l ll wilden vlucht gaan de Kozakken aan den haal. De schoten
l knallen. Paarden en ruiters tuimelen omver. Geschreeuw
li l; en commando’s. Twee bereiken het beschutting biedende
ll bosch en redden daardoor hun leven. Kalm had de sergeant
.g na ieder schot den grendel mechanisch achteruitgeschoven,
nieuwe patroonhouders ingebracht, en geschoten, geschoten,
l g l, zoolang er nog een vluchtenden Kozak op de heide te zienwas.
Op gindschen heuvel liggen doode ruiters en paarden op
een hoop. Een paard hinkt op drie pooten weg, valt om,
li richt zich weer op en tracht te ontkomen. Er wordt met
Q, ll een muts gezwaaid achter een paardencadaver. Het is een
j lg Kozak die zich wenscht over te geven. De patrouille zelve _
had geen schot terugontvangen. De verrassing was te groot
lä geweest en de karabijnen bengelden nog aan de riemen
Q, over de schouders der Kozakken.
ll lï Met hunne geweren, gereed om te schieten, sloop de
gl l patrouille naar den heuvel. Hoe vreeselijk zag het er daar
f l? uit. Doode ruiters en paarden. Zeven lijken lagen op den
l lp heuvel, twee op de heide, waar ze als zandzakken van hunne
gl; paarden waren afgegleden. En daar ginds lagen de twee
l die het laatst uit het bosch waren gekomen, en het eerst
ê lz onschadelijk hadden gemaakt moeten worden. Als die er
E ll niet waren gekomen, dan was de patrouille niet ontdekt
gl geworden. De sergeant voelde kalmte over zich komen.Hij
gl voelde zich waarlijk niet verantwoordelijk voor het afzich­
il l; telijk bloedbad; hij zou het liefst met zijne patrouille zijn
jl r l doorgemarcheerd. ·
ff ïlll l De Kozakken waren dood op twee na: éénvan hen blies
X lj j juist den laatsten adem uit, de andere, die een kogel door ··
deulong äad gekregen, scheen het ook niet lang meer te
ljlg zu en ma en.
Twee man kregen nu order, den boschrand door den
. =l kijker goed in het oog te houden. De overigen zamelden de
{ wapens en munitie der gesneuvelden bijeen. Een paar zwaar
jl gewonde paarden werden met de Kozakken­karabijnen in
S ll het oor geschoten, zoo ook het paard, dat op de heide met
doorschoten opgetrokken voorbeen rondhinkte. Zij moesten
de eigen munitie sparen, want veel hadden zij niet meer over.
T De gewonde Kozak lag bleek en onbeweeglijk, zijn hoofd
gesteund tegen een dood paard. Af en toe sloeg hij de oogen
ä · l 3
‘ Eli
<.lllll;___,___w__,,,,_,__,__r_,..,_r___....,n..tr r A « · » e e r