HomeBarbarenPagina 78

JPEG (Deze pagina), 883.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

W
ij wl: t 76
is xt
jäil niet zoo’n groot gevaar, door patrouilleerende vijanden te
­ al ‘l
, · jj worden overrompeld. In den rug had men de moerasgronden,
ïijj vóór en op zij lag de heide.
3*,,; Nauwelijke hadden zij gegeten en het nachtleger - een
j lj yjlê paar gekapte dennentakken op den grond - gereedgemaakt
en zich in hun jassen gewikkeld, of het licht van den Sep-
jl temberdag begon af te nemen. Eén man stond er, in het
jj? kreupelhout verscholen, op wacht. Na anderhalf uur moest
pij tdcen vollgtendendwachtsmap (ïvekkïp voor äflossing. De
jl aa s e wac zou e sergean oen. emansc appen waren
§ zeer vermoeid door het patrouilleeren van den geheelen dag,
door het gevecht en het waakzaam zijn en hadden allen
den slaap hard noodig. Zij sliepen terstond in. De sergeant
lag nog een poos wakker en luisterde naar de nachtelijke
geluiden voor hij insliep. Pas kort geleden tot sergeant be-
j vorderd, zag zijn sergeantsknoop op zijn kraag er nog zoo
n1euw·u1t, en hij voelde 1n hooge mate de verantwoording
ig j voä äijáieuäiêanscäappën op zijn ljeêpgêlilgeGïphouderslrästen.
gl ij · e o ren er anonnen, e n er van 1 in-
fanterievulpr wasdreeds lang versäamd. Slechts af en 'ïpe vipl
3 fig? e1· een sc ot in e verte. Een sc ijnsel van vuur iii ker e
boven het bosch uit, aangroeiend tot een rooden gloed.
Gipfds sïpnïl een gehucht in brsïnd. gïozakken. - d
lult er, ee ver af steeg een icht om omhoog, zweef e
eenige oogenblikken boven den horizont en verdween. Over
jj het uitspansel gleed nu en dan een matte straal van een
g, tastend zoeklicht.
gj ïjlï Verscheidene keeren in den nacht was de sergeant Hiibner
ïvakker gïïwoiàden, rillend van lêcêude, en weer ingeslapen,
gäj »j ¤5¤;· oen een an zijn arm aanraa e.
ël ,,Sergeant, ’t is twee uur", zeide zachtjes de stem van een
t il soldaat, die hem had gewekt, .
Oogenbliläkeäjkftond de sergeant op zijn beenen, zijn
gj; geweer in e an .
,,Is er nog iets bijzonders gebeurd?
l ,,Ik heb stemmen in het bosch achter ons gehoord."
E `Qjljj ,,Anders nog iets ?"
= ,,Neen, geweervuur in het Westen.
j ,,In orde, ga maar slapen. Wij moeten straks weer vroeg
, ë op het pad."
glgj, Hiibner stond eenzaam op zijn post, doodsche stilte
, rondom hem. Alleen het snurken der doodmoede soldaten
2 1- ijäi
2; Q {gj
T mii
< » · s· T
‘l- its..lïl__,_....,.,.,-.,n-nrnn~..«­r.M·mm·­«W­»­~·~»­««­»­-»--~e t t ‘